Közérdekű adatok

I.                   SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

  

A közfeladatot ellátó szerv alapadatai

Hivatalos neve

Szolnoki Tankerületi Központ

Székhelye

5000 Szolnok, Béla király utca 4.

Postacíme

5000 Szolnok, Béla király utca 4.

Telefonszáma

+36 56 795 234

Elektronikus levélcíme

FxwgsHTPjzKVfUWPYm8TTWEmNYdc3pvbG5va0Bray5nb3YuaHU=

Törzskönyvi azonosító

835486

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja

841211 oktatásigazgatás

Adószám

15835482-2-16

KSH statisztikai számjel

15835482-8412-312-16

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI)

361551

Igazgató

Rusvai Károly

Hivatali kapu

NÉV: Szolnoki Tankerületi Központ

Rövid név: SZOLNOKTK

KRID: 141302928

NÉV: Szolnoki Tankerületi Központ HR  

Rövid név: SZOLTKHR

KRID: 262404375

NÉV: Szolnoki Tankerületi Központ IKV

Rövid név: SZOLTKIVK

KRID: 269464961

 

Szervezet

Szervezeti ábra

Alapító okirat

Törzskönyvi alapadatok

Szervezeti és működési szabályzat

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály feladatai (ügyrend)

Gazdasági, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály feladatai (ügyrend)

Adatkezelési tájékoztató

Web-es felületen elérhető szervezeti alapadatok

A Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatai

 

A vezetők beosztása és elérhetőségeik

Tankerületi igazgató

Rusvai Károly

qfEfUKpKprJdYxg6Mj3kr2a2Fyb2x5LnJ1c3ZhaUBray5nb3YuaHU=

56 795 234

Szakmai vezető

Utasi Katalin

SCjWFQdcDAlAE2Mra2F0YWxpbi51dGFzaUBray5nb3YuaHU= 

56 795 202

Gazdasági vezető

Fodorné Bata Zsuzsanna

fFvzubaCpWjrYAvQd7Z1TNmNTenN1enNhbm5hLmJhdGEuZm9kb3JuZUBray5nb3YuaHU=

56 795 220

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály - főosztályvezető

Zátroch Anett

XwVXNB42BmxYW5ldHQuemF0cm9jaEBray5nb3YuaHU=

56 795 245

  Köznevelési Osztály - osztályvezető

-

  Jogi és Humánpolitikai Osztály - osztályvezető

-

Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály - főosztályvezető

Némedy Krisztián Gábor

xOhJhkm6NZNmZWZ2Fib3Iua3Jpc3p0aWFuLm5lbWVkeUBray5nb3YuaHU=

56 795 231

  Pénzügyi Osztály - osztályvezető

Pogány Nikoletta

oFumbIfMwgfTf6Vm41Ncbmlrb2xldHRhLmZhcmthc0Bray5nb3YuaHU=

56 795 219

  Számviteli Osztály - osztályvezető

Nagy Ágnes Marianna

CuWHSMpA3WOYbWFyaWFubmEuYWduZXMubmFneUBray5nb3YuaHU=

56 795 230

  Pályázati Osztály - osztályvezető

Antal Ferencné

ifdcsBHWdPM9jW3W4jj4mZmVyZW5jbmUuYW50YWxAa2suZ292Lmh1

56 795 216

  Titkársági Osztály - osztályvezető

Vargáné Turi Márta

SBvBOe7mQNZjZTbWFydGEudHVyaS52YXJnYW5lQGtrLmdvdi5odQ==

56 795 211

  Műszaki és Beszerzési Osztály - osztályvezető

-

 

Elektronikus aláírás

Elektronikus aláírások

 

Szervezeti bélyegző

a Szolnoki Tankerületi Központ szervezeti bélyegzővel rendelkezik

 

Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend

Igazgatói titkárság

dfnykqtKJgY5OZYjhc3pvbG5va0Bray5nb3YuaHU=

56 795 234

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadási idő

(előzetes időpontfoglalással):

hétfő: 8:00 - 15:30

kedd: nincs

szerda: 8:00 - 15:30

csütörtök: 8:00 - 15:30

péntek: nincs

időpontfoglalás telefonszámai:

56 795 357; 56 795 236

 

 

Felettes szerveink

Irányító szerv

Neve

Belügyminisztérium

Székhelye

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacíme

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszáma

+36 1 441 1000

Központi e-mail címe

acZCIp4Tm0TdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==

Államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI)

035730

Honlap

https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv

Neve

Klebelsberg Központ

Székhelye

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszáma

+36 1 795 1170

Központi e-mail címe

uYXAVT9j0ZZc0WmMdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI)

335262

Honlap

https://kk.gov.hu

 

II.                TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

Jogszabályok

Törvények

Kormányrendeletek

Magyarország Alaptörvénye

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Egyéb jogszabályok, szabályozók

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

a Szolnoki Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény

 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

 

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

 

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

 

 

A Szolnoki Tankerületi Központ szabályzatai

Adatvédelmi és adatbiztonság rendjéről szóló szabályzat

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Archiválás rendjéről szóló szabályzat

Bel- és külföldi kiküldetés szabályzata

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat

Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat

Beszerzési szabályzat

Bizonylati rend

Diákönkormányzati tanács működésének alapvető rendjéről szóló szabályzat

Egyedi iratkezelési szabályzat

Esélyegyenlőségi terv 2024

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat

Információbiztonsági szabályzat

Informatikai rendszerek felhasználásáról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelés szabályzata

Integritás szabályzat

Intézményfejlesztési Terv 2023-2027

Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségéről szóló szabályzat

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat 

Közbeszerzési szabályzat

Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

Közszolgálati szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat

Panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Reprezentációs szabályzat

Számviteli politika - számlarend

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat

Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat

Térítési díj és tandíjszabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló szabályzat

 

Létszámadatok

2023

2024

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Általános iskolai körzethatárok 2023/2024

Beiskolázás 2024/2025. tanév

Közlemény

Körzethatárok

Fenntartott intézmények

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2021. évi megállapításáról

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást megállapító szakértői vélemény hatósági ügyintézésének rendje

Tájékoztató igazgatási szünetről 2023

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláshirdetések

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő

A Szolnoki Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

Köznevelési és Humánpolitikai Főosztály

Jogi és Humánpolitikai Osztály

Dr. Miskolczi Ildikó

JMXtQTKxLYGBF90Nj4jQNOOc3pvbG5vay5hZGF0dmVkZWxlbUBray5nb3YuaHU=

+36 56 795 229

 

Integritástanácsadó

Juhász Balázs

oZlmlWbIHgaUSmBl3TNkc3pvbG5vay5pbnRlZ3JpdGFzQGtrLmdvdi5odQ==

+36 56 795 314

Levelezési cím:

Szolnoki Tankerületi Központ

Integritás tanácsadó SK felbontásra!

5000 Szolnok, Béla király utca 4.

Adatlap bejelentéshez

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR adatok

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatszolgáltatás 2023

Adatszolgáltatás 2024

 

III.             GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Elemi költségvetések

2017

2018

2019

2020 I

2020 II

2021

2022

2023 I 

2023 II

 2024

 

 

 

 

 

Éves beszámolók

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Közbeszerzési tervek

2017

2017 1. módosítás

2017 2. módosítás

2018

2018 módosítás

2019

2020

2020 módosítás

2021

2022

2023

2023 1. módosítás

2023 2. módosítás

 2024

 

Közbeszerzési információk

2023

1 negyedév

Intézmények elektromos rendszerének megújítása

2 negyedév

III-8 2023-06-30

3 negyedév

Közbeszerzési információk

4 negyedév

Közbeszerzési információk

2024

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedáv

IV. negyedév

 

Nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések

 

hónapok

2017

éves

2018

éves

2019

éves

2020

éves

2021

éves

2022

éves

2023

02

04

06

08

10

12

2024

02

04

06

08

10

12

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2023

1 negyedév

szerződések

2 negyedév

szerződések

3 negyedév

szerződések

4 negyedév

szerződések

2024

1 negyedév

szerződések

2 negyedév

szerződések

3 negyedév

szerződések

4 negyedév

szerződések

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

negyedévek

2017

éves

2018

éves

2019

éves

2020

éves

2021

éves

2022

1

1-2

1-3

1-4

2023

1

1-2

1-3

1-4

2024

1

1-2

1-3

1-4

 

Pályázatok

Pályázat

Támogatási okirat

Érintett intézmények

EFOP

EFOP-4_1_6-16-2017-00018

EFOP-4_1_12-22-2023-00020

intézmények

ERASMUS

Szandaszőlős 2020-1-HU01-KA229-078737_1

Verseghy 2020-1-FR01-KA229-079740

Kassai_2023-1-HU01-KA122-SCH-000139958


intézmények

HAT-22

2022-1-000006_Széch_krt

2022-1-000021_Fiumei

2022-1-000047_Fiumei

2022-1-000150_Szajol

2022-1-000169_Újszász

2022-1-000184_Tiszaföldvár

2022-1-000186_Kőrösi

2022-1-000214_Cserke

2022-1-000284_Szanda

2022-1-000293_Szanda

2022-1-000361_Szegő

2022-1-000368_Kunszent

2022-1-000421_Tószeg

2022-1-000565_Papp Bertalan

2022-1-000724_Homok

2022-1-000857_Szo_II_Rákóczi

2022-1-000979_Zrékas

2022-1-001112_Martfű

2022-1-001150_Kassai

intézmények

NTP

 

intézmények

PS 200

690134_00011

690104_00006

intézmények

HAT-23

Chiovini_HAT_KP_1_2023-1-001249

Chiovini_HAT_KP_1_2023-1-001342

Cserke_HAT_KP_1_2023-1-000181

Homok_HAT_KP_1_2023-1-001212

Liget_HAT_KP_1_2023-1-000419

Szechenyi krt_HAT_KP_1_2023-1-000521

intézmények

NTP-23

TO_NTP-TMV-23-0122_PI_JI_GI_ÁFH

TO_NTP-TMV-23-0082_PI_JI_GI_ÁFH

intézmények

Menü

Navigáció