Költségvetési szerv
Hivatalos neve: Debreceni Tankerületi Központ
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Postai címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefonszáma: +36 52 550 205
Mobiltelefonszáma: +36 30 626 5998
Elektronikus levélcíme: mnoorLRPpYHdPVyCs3zNEZGVicmVjZW5Aa2suZ292Lmh1
Ügyfélfogadás
Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető
Telefon: +36 52 550 212
E-mail: hMjkKHOORaBoqoqTk4D2MYcGV0cmEuZW5pa28uc2FyaUBray5nb3YuaHU=

Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 09:00-16:00
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fsz. 16., 17. kormányablak)
Dokumentumok
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató a Debreceni Tankerületi Központ kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének kezdeményezéséhez
Törzskönyvi alapadatok
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat 2017
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020
A Debreceni Tankerületi Központ szervezeti felépítése
Szabályzatok
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
A Debreceni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve
Egyedi iratkezelési szabályzat
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat
Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat
Informatikai biztonsági szabályzat
Informatikai szabályzat
Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabalyzat
Intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat 2022
Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabalyzat
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Közszolgálati szabályzat
Külső és belső ellenőrzések nyilvántartásáról szóló szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzat
Önkötségszámítási szabályzat
Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat
Reprezentációs szabályzat
Számlarend
Szamviteli politika 2021
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzat
Telekommunikációs eszközök használati rendjéről szóló szabályzat
Térítési és tandíjszámítási szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat
Kiadványok
Cím A debreceni példa tíz éve
Téma „A debreceni példa tíz éve” című kötet jubileumi kiadvány, mely „a debreceni példa” komplex tehetséggondozó program elindításának 10. évfordulójára készült 2019-ben. A könyv a tehetséggondozó program eddigi munkáját mutatja be a szakmai irányítók és a megvalósítást végzők szemszögéből.
Hozzáférés módja papír alapon
Kiadvány ingyenessége nem ingyenes
Költségtérítés mértéke nem releváns
Létszámadatok október 1-jei statisztika alapján
2016. 2017. 2018.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2019. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2020. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2021. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2022. I-II. negyedév III-IV. negyedév
2023. I-II. negyedév III-IV. negyedév
Évenkénti gazdálkodási adatok
Elemi költségvetés évenként 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Költségvetési beszámolók 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Közbeszerzési terv évenként 2017 2018
1. módosítás
2. módosítás
3. módosítás
2019
1. módosítás
2. módosítás
2020
1. módosítás
2. módosítás
2021 2022
1. módosítás
2023
1. módosítás
Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2019. év):
Bútorbeszerzés_EFOP-4.1.2
EFOP - bútorbeszerzés
EFOP - fejlesztő eszközök beszerzése
EFOP - oktatási és sporteszközök beszerzése
Eszközbeszerzés_EFOP-4.1.2
Földgáz beszerzés TK központoknak (1222)
Gáz energia beszerzése
Informatikai eszközök - EFOP
Oktatási, képzési szolgáltatások
Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése
Villamosenergia beszerzés 2019 (1015)
Zenede épületének belső felújítása
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2020. év):
Informatikai eszközök - EFOP
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola fejlesztése
Oktatási, képzési szolgáltatások - EFOP
Villamos energia - KK 1332
Földgáz beszerzés TK-k részére 2021 (1333)
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola átalakítása, bővítése
Bútorbeszerzés 2 - EFOP-4.1.2
Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2021. év):
Eszközbeszerzés 2 - EFOP-4.1.2
További oktatási eszközök szállítása
Projektek
2020. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2021. év II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2022. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2023. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Gajdos Martina
Levelezési címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefonszáma: +36 52 550 224
Elektronikus levélcíme: YWqh72lZIhMZbWFydGluYS5nYWpkb3NAa2suZ292Lmh1
Beérkezett közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, elutasított adatigénylések
2020 2021
2022
Jogszabályi háttér
Törvények Kormányrendeletek
Magyarország Alaptörvénye a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény EMMI/OM rendeletek, utasítások
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény Egyéb jogszabályok, szabályozók
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény a Debreceni Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
Elérhetőségek
Szakmai helyettes Dr. Vántus András Istvánné andrasne.vantus
@kk.gov.hu
+36 52 550 233
Gazdasági vezető Máté Gábor gabor.mate
@kk.gov.hu
+36 52 550 218
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály Tóthné Dr. Szalatyán Zsuzsa, főosztályvezető zsuzsa.szalatyan.tothne
@kk.gov.hu
+36 52 550 374
Köznevelési Osztály Leiterné dr. Tóth Katalin, osztályvezető katalin.toth.leiterne
@kk.gov.hu
+36 52 550 225
Jogi Osztály Dr. Asztalos Zsuzsa, osztályvezető zsuzsa.asztalos
@kk.gov.hu
+36 52 550 283
Humánpolitikai Osztály Zoványi Erika, osztályvezető erika.zovanyi
@kk.gov.hu
+36 52 550 222
Igazgatói Titkárság Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető petra.eniko.sari
@kk.gov.hu
+36 52 550 212
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály Buti Attila, főosztályvezető attila.buti
@kk.gov.hu
+36 52 550 269
Pénzügyi és Számviteli Osztály Káté-Hegedüs Rita, osztályvezető rita.hegedus
@kk.gov.hu
+36 52 550 404
Beszerzési, Üzemeltetési és Pályázati Osztály Dr. Csehi Roland, osztályvezető roland.csehi
@kk.gov.hu
+36 20 257 7788
Ügyfélszolgálat Dr. Sári Enikő Petra, főosztályvezető petra.eniko.sari
@kk.gov.hu
+36 52 550 212
Belső ellenőr; belső ellenőrzés Nagyné Császár Judit, belső ellenőr judit.csaszar.nagyne
@kk.gov.hu
+36 52 550 213
Adatvédelmi tisztviselő Dr. Gajdos Martina, adatvédelmi tisztviselő martina.gajdos
@kk.gov.hu
+36 52 550 224
Információbiztonsági felelős Fábián Márton, információbiztonsági felelős marton.fabian
@kk.gov.hu
+36 30 933 3553
Integritás tanácsadó Dr. Makai Krisztina  integritas.debrecen
@kk.gov.hu
+36 52 550 268 
Esélyegyenlőségi referens