Készült: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Általános Közzétételi Listája alapján

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Kazincbarcikai Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti egységeinek feladatai

I.3. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői elérhetőségek

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

I.6. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ intézményei

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége

I.8. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított közalapítványok

I.9. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított költségvetési szervek

I.10. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított lapok

I.11. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ felettes/felügyeleti szervei

·     A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai (középirányító szerv):
Hivatalos neve: Klebelsberg Központ
Székhelye, postai címe: 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Elektronikus levélcíme: gygI5zjQDzdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kk.gov.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: IhEDeqCi3WczdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

·     A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai (irányító szerv):
Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhelye: 1051, Budapest, József Attila utca 2-4.
Posta címe: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Elektronikus levélcíme: SzOJXIiJpHh4mNxYdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kormany.hu/belugyminiszterium

·     Az alapítói jog gyakorlója:
Magyarország Kormánya
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Archívum

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Kazincbarcikai Tankerületi Központra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

·     Vonatkozó jogszabályok

·     Szervezeti és Működési Szabályzat

·     Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

·     Alapító okirat

·     Törzskönyvi alapadatok

Archívum

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.4. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyekről

II.5. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása

II.6. Adatbázisok, nyilvántartások

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ nem üzemeltet saját hatáskörben nyilvántartást.

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáira az adatkezelési szabályzatokban foglaltak az irányadóak:

·      22/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerület Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

·      27/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

·      28/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

·      34/2017. (08.28.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi szabályzata

·      3/2021. (07.15.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

II.7. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ nyilvános kiadványai

II.8. A testületi szerv döntései

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések

II.10. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei

II.11. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

II.12. A Kazincbarcikai Tankerületi Központnál végzett vizsgálatok, ellenőrzések

·      2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése

·      2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági szakellenőrzés (nyilvántartási-, adatszolgáltatási-, bejelentési-, egészségbiztosítási járulék levonási-kötelezettség-, számfejtett pénzbeli egészségbiztosítási levonási ellátások)

·      2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés (minimális eszközök és felszerelések meglétének a pedagógusi alkalmazási feltételeinek vizsgálata, osztály és csoportlétszámmal kapcsolatos szabályok követése)
Rakacai Általános Iskola
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő neve: Tóth Péter
Elektronikus elérhetősége:
wtxpyUTEqEK2E0YWRhdHZlZGVsZW0ua2F6aW5jYmFyY2lrYUBray5nb3YuaHU=
Telefonos elérhetősége: 06-48 795-212

Integritás
Integritás tanácsadó neve: Éliás Anita
Elektronikus elérhetősége:
IOoSaNtbeCXJj9llTNmmNmmaW50ZWdyaXRhcy5rYXppbmNiYXJjaWthQGtrLmdvdi5odQ==
Telefonos elérhetősége: 06-48 795-210

28/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Köznevelési statisztikai adatok

Intézmények

Létszámadatok

Adatlap a NAIH felé teljesítendő éves jelentéshez

II.16. Közérdekű adatok hasznosítása

II.17. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

II.19. Közadat újrahasznosításának célja

II.20. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kultúrális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

II.22. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szabályzatai

Intézkedési tervek

Kollektív Szerződések

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ költségvetései és éves beszámolói

III.1.1. Éves költségvetés

III.1.2. Éves költségvetési beszámoló

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022.I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I-IV. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

III.4. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések

III.4.1. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2022.10. hónapig

III.4.2. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2022.10. hónaptól

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7. Az Európai Unió támogatásával és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések

Európai Uniós forrásból támogatott projektek

Egyéb projektek

III.8. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ közbeszerzései

III.8.1. Éves közbeszerzési terv

III.8.2. Közbeszerzési összegezés