Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):    837271
Elnevezés: JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 5100. Jászberény, Szabadság tér 16.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15837271-2-16
KSH statisztikai számjel: 15837271-8412-312-16
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 367117
Vezető: Zsemberi Zoltán
Kinevezés kezdete: 2017.03.01.


I.Szervezeti, személyzeti adatok:

Hivatalos neve: Jászberényi Tankerületi Központ
Székhelye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Postai címe: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Telefonszáma: +36 (57) 795 201
Elektronikus levélcíme: eJosLdxvMsMuAAs21ZamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/jaszbereny

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


Jászbrényi Tankerületi Központ alapító okirat
Jászbrényi Tankerületi Központ törzskönyvi alapadatok
Jászbrényi Tankerületi Központ SZMSZ
Kollektív szerződés
SZMSZ 2020
Jászberényi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend


Elérhetőség

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Telefon: +36 (72) 795-201
E-mail: pkMGFjKbzGBgdNOtJQ311OamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=.

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd:9:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: -

Ügyfélfogadási napokon:
Zsemberi Zoltán igazgató Időpont egyeztetéssel: 72/795-201
Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes Időpont egyeztetéssel: 72/795-203
Katona Éva gazdasági igazgatóhelyettes Időpont egyeztetéssel: 72/795-207

Igazgató:
Zsemberi Zoltán
57/795-209
06/70/400-6209
tgso3NITem9sdGFuLnpzZW1iZXJpQGtrLmdvdi5odQ==

Szakmai igazgató helyettes:
Mészárosné Vas Márta
57/795-203
06/30/626-6316
cfNmfjOgRsHgYByJPE4NcZjbWFydGEudmFzLm1lc3phcm9zbmVAa2suZ292Lmh1

Gazdasági Igazgatóhelyettes:
Katona Éva
57/795-207
06/30/192-5125
lOncXKbxzqdSDM9zOYj0jjDWZXZhLmthdG9uYUBray5nb3YuaHU=

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Irányító / felügyelet:
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
(1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)
Középirányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT
(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)


6. Alaptevékenységünket meghatározó jogszabályok


Alaptevékenységünket meghatározó jogszabályok


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Összesített tanulói létszám (fő)    2020. október 1. tényleges 7122   
számított 7649
A tankerületi központ dolgozói létszáma 29

III. Gazdálkodási adatok

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
A Jászberényi Tankerületi Központ részéről nem történt

Jászberényi Tankerületi Központ 2017-es közbeszerzési terve
Jászberényi Tankerületi Központ 2018-as közbeszerzési terve
Jászberényi Tankerületi Központ 2019-es közbeszerzési terve
Jászberényi Tankerületi Központ 2019-es közbeszerzési terve (módosított)
 Jászberényi Tankerületi Központ 2020-es közbeszerzési terve
Jászberényi Tankerületi Központ 2021-es közbeszerzési terve
Jászberényi Tankerületi Központ 2022-es közbeszerzési terve
Összegzés 1552 KK földgáz 2023 új 1.0
Összegezés Villamos energia  I. forduló eredménytelen
Összegezés Villamos energia  II. forduló eredményes
2017. évről szóló beszámoló
2018. évről szóló beszámoló
2019. évről szóló beszámoló
2020. évről szóló beszámoló
2021. évről szóló beszámoló
2017.évi költségvetése
2018. évi költségvetés
2019. évi költségvetés
2020. évi költségvetés

JTK Nettó 5 millió Ft-ot elérő szerződései
JTK nettó 5 millió Ft-ot elérő szerződései 2020-22
JTK személyi juttatások 2021. év összesített adatai
JTK személyi juttatások 2022 év I-II negyedév összesített adatai

IV. Tankerületi Központ Szabályzatai


A JTK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata
A JTK térítési díj és tandíjszabályzata
Kivonat a JTK közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről sz. szabályzatból
A Jászberényi Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata
Adatkezelési tájékoztató járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéséhez
Adatkezelési tájékoztató a SARS-CoV-2 védőoltás felvételének nyilvántartására

A Jászberényi Tankerületi Központ elkötelezett a közszféra szakmailag magas színvonalú, átlátható és etikus működése, illetve a korrupció elleni harc mellett. Ezen elveknek való megfelelés érdekében a Tankerület – az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: integritásrendelet) előírásainak megfelelően – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek tevékenységét a tankerület vezetőjének irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja.
Az integritás tanácsadó feladatai:

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében;
  • az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
  • gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat;

A Jászberényi Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei:

Név: Nagyné dr. Polgári Annamária
E-mail cím: WMeEdbCqccpfpjju4z1DDYW5uYW1hcmlhLnBvbGdhcmkubmFneW5lQGtrLmdvdi5odQ==
Telefonszám: 06 57 795 253

Levelezési cím: Jászberényi Tankerületi Központ
Integritás tanácsadó SK felbontásra!
5100 Jászberény Szabadság tér 16.
Adatlap bejelentéshez a közérdekű anyagok között megtalálható.

Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.
A honlapon megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja  

  1. Személyesen a Jászberényi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjénél (5100 Jászberény, szabadság tér 16.)
  2. Írásban, papíralapon a Jászberényi Tankerületi Központ, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. postai címen.  
  3. Elektronikusan a vAYAsL6kmrGmYc3ppbHZpYS5sYW5jemtpQGtrLmdvdi5odQ== címen.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Amennyiben az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Tankerületi Központ kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Tankerületi Központ értesíti.
A Tankerületi Központ az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Központhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Tankerületi Központ levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. Ha a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében pert indíthat a Tankerületi Központ ellen (Fővárosi Törvényszék, 1363 Budapest, Pf. 16. vagy 1055 Budapest, Markó utca 27.).
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055. Budapest, Falk Miksa u. 9-11) is bejelentéssel fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

A Jászberényi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:

Név: dr. Lanczki Szilvia
E-mail cím: wVVtnpoKqLcXaE2Qjc3ppbHZpYS5sYW5jemtpQGtrLmdvdi5odQ==

Telefonszám: 06-57-795-201,
Levelezési cím: Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény Szabadság tér 16.

Adatvédelmi tájékoztatók

GDPR bizonylatok:

Közlemény szakszervezeti reprezentativitásról