Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):    837271
Elnevezés: JÁSZBERÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 5100. Jászberény, Szabadság tér 16.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15837271-2-16
KSH statisztikai számjel: 15837271-8412-312-16
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 367117
Vezető: Zsemberi Zoltán
Kinevezés kezdete: 2017.03.01.



A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Irányító / felügyelet:
Irányító szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM
(1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)
Középirányító szerv: KLEBELSBERG KÖZPONT
(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)

Tájékoztató adatok

Összesített tanulói létszám (fő)    2022. október 1. tényleges 6602 fő  
számított 7180 fő
A tankerületi központ dolgozói létszáma 29

I.Szervezeti, személyzeti adatok:

1.

Hivatalos neve:

Jászberényi Tankerületi Központ
Székhelye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Postai címe: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Telefonszáma: +36 (57) 795 201
Elektronikus levélcíme: MfacykBjuyoUUIBZ9MM5JFVZ0JamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=
Honlapja: https://kk.gov.hu/jaszbereny

2.
Szervezeti struktúra:

Szervezeti felépítési ábra

A szervezeti egységek
feladatainak leírása:

SZMSZ 2020

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend


Elérhetőség

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Telefon: +36 (57) 795-201
E-mail: MrSkMRDdOpwK9dNzmJOgkdamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=.

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd:9:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: -

Ügyfélfogadási napokon:
Zsemberi Zoltán igazgató Időpont egyeztetéssel: 57/795-201
Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes Időpont egyeztetéssel: 57/795-203
Katona Éva gazdasági igazgatóhelyettes Időpont egyeztetéssel: 57/795-207

Igazgató:
Zsemberi Zoltán
57/795-209

  • 06/70/400-6209

ILlVCM4Ndxjem9sdGFuLnpzZW1iZXJpQGtrLmdvdi5odQ==

Szakmai igazgató helyettes:
Mészárosné Vas Márta
57/795-203
06/30/626-6316
kSwL4lkNTbWFydGEudmFzLm1lc3phcm9zbmVAa2suZ292Lmh1

Gazdasági Igazgatóhelyettes:
Katona Éva
57/795-207
06/30/192-5125
KzPMMLsXR2YDZXZhLmthdG9uYUBray5nb3YuaHU=

5. Alaptevékenységünket meghatározó jogszabályok


Alaptevékenységünket meghatározó jogszabályok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: A Jászberényi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata.

2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtán-ként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges doku-mentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Hatósági ügyre vonatkozó tájékoztatás
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finan-szírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A JTK térítési díj és tandíjszabályzata
6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
HÍREK: https://kk.gov.hu/hirek-jaszberenyi
11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
PROJEKTEK:https://kk.gov.hu/projektek-jaszbereny
12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
Kivonat a JTK közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről sz. szabályzatból
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vontakozó, jogszabályokon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változások:
Tanulói létszám (2022.10.01.):
Tényleges: 6602 fő,
Számított: 7180 fő
15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
ÉVES JELENTÉS
16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
18. 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Általanos közzéteteli lista
19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosí-tásáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata