Tej- és tejtermékek beszerzése a Sárvári Tankerületi Központ intézményei részére az agrárminiszter (2021. május 5.-én, a Magyar Közlöny 2021. évi 80. számában megjelent) 19/2021. (V.5.) AM rendelete alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlatkérő: Sárvári Tankerületi Központ
székhely és levelezési cím: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.
telefonszáma: 95/795-205
képviselője: Rozmán László tankerületi igazgató

A beszerzés tárgya: az un. „Iskolatej program” keretében tejtermékek szállítása a 2021/2022., 2022/2023., 2023/2024-es tanévre a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények (általános iskolás tanulók) számára az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján.

Ajánlattételi felhívás tárgya
Iskolatej program keretében a Sárvári Tankerületi Központ intézményei részére a 2021/2022., 2022/2023., 2023/2024-es tanév teljes időszakára vonatkozóan szállítási feladatok ellátása.

Megkötni kívánt szerződés típusa
Szállítási szerződés a rendelet szerinti tartalommal az alábbiak figyelembe vételével:

- A szerződés időtartama: legfeljebb három teljes tanév vonatkozásában lehet megkötni.
- Teljesítési hely: az 1. sz. mellékletben rögzített valamennyi feladatellátási hely.
- Teljesítés határideje: A nyertes ajánlattevő a terméklistában meghatározott termékeket a tanév során folyamatosan köteles az 1. sz. mellékletben feltüntetett feladatellátási helyekre szállítani.
- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Az Ajánlatkérő szállítói előfinanszírozás vállalása esetén kíván szerződést kötni.
A nyertes ajánlattevő minden teljesített hónapot követően, az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás után jogosult számlát kiállítani, melynek ellenértékét a Magyar Államkincstár támogatásként, átutalással egyenlíti ki.
A finanszírozáshoz szükséges fedezetet a rendelet 18. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt maximális mértékig a Magyar Államkincstár támogatása képezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az egyes tejtermékekre megajánlott ajánlati árak bármelyike meghaladja a rendelet 18. § (2)-(3) bekezdésében foglalt maximális támogatási összeget. akkor Ajánlatkérő pótfedezetet nem biztosít. Ebben az esetben az ajánlat egésze érvénytelennek minősül.

A szerződés időtartama
2021/2022., 2022/2023., 2023/2024-es tanév

A szállítás gyakorisága és szállítási határidő a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan: hetente legfeljebb 4 tanítási napon, az adott napon a tízórai szünetben történő kiosztást lehetővé tevő időpontban.

Szállítási időszakok a rendelet 1. § 11. pontja alapján:
a) adott tanév augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,
b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,
c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,
d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka és
e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;

Szállítandó termékek, mennyiségi követelmények:
Az érintett köznevelési intézmények körét, a teljesítés helyét, továbbá a várható tanulólétszámot és az igényelt termékek megjelölését a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ajánlattételi határidő
2021. május 12. 13 óra

Az ajánlatok beérkezése: Az ajánlatokat a Sárvári Tankerületi Központ címére (9600 Sárvár Dózsa György utca 14.) egy eredeti példányban, cégszerű aláírással, papír alapon, zárt borítékban valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét, továbbá „Iskolatej program 2021/2022 – Árajánlat” Az ajánlattételi bontás időpontja előtt felbontani tilos!
A hibás feliratozás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az elkeveredésből idő előtti felbontásból adódó kockázat ez esetben az ajánlattevőt terheli.
A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. Az ajánlattételi határidő leteltét követően benyújtott ajánlat, mint elkésett ajánlat, érvénytelen.

Az ajánlattétel nyelve
magyar

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje
Az ajánlatok bontására 2021. május 13-án 10 órai kezdettel kerül sor a Sárvári Tankerületi Központ székhelyén 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. szám alatt.
A bontási eljáráson az ajánlattevő szerveztek képviselői jelen lehetnek. Amennyiben a kialakult járványügyi helyzet miatt ajánlattevő képviselője személyesen nem tud részt venni az ajánlatok bontásakor, de telefonos vagy skyp-os kapcsolattartást igényel, ezt kérjük az ajánlattétel során jelezni a szükséges elérhetőségek megadásával.

Az ajánlatok értékelése a rendeletben meghatározott pontozás alapján történik. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), bruttó értékben kell megadni.

Kapcsolattartó: Neulisztné dr. Czimber Katalin főosztályvezető tel: 95/795-235, 30/147-7208; e-mail: AGGHfX7czYQQU1a2F0YWxpbi5jemltYmVyLm5ldWxpc3p0bmVAa2suZ292Lmh1.

Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő, aki:

a)    végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b)    tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c)    gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d)    egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget.

Az árajánlat benyújtásakor csatolni kell:
-    a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
-    „0”-ás adóigazolás
-    Cég esetén hatályos cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány/nyilvántartásba vételről igazolás aláírásra jogosult által hitelesített másolata
-    a jelen ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt felolvasólap
-    aláírási címpéldány (vagy az aláírásra jogosult által hitelesített másolata)
-    a jelen ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozat (miszerint az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn)

Kelt: Sárvár, 2021. május 10.

    
         Rozmán László tankerületi igazgató    
                         ajánlatkérő


Mellékletek:
1)    Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló az agrárminiszter 19/2021. (V. 5.) AM rendelete alapján a 2021/2022. tanévben részt vevő intézmények létszámadatai
2)    Felolvasólap
3)    Átláthatósági nyilatkozat
4)    Nyilatkozat kizárási okokról