Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Tetétlenen

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00106

Támogatás összege (Ft): 49 481 460 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.- 2019.12.30.

Konzorciumi partner: Hajú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A tetétleni Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskolájában megvalósult projekt fő célja, hogy javuljon az iskola, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és nyitottabbá váljanak a társadalom felé. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása és erősödjön a társadalmi együttműködés.


A projekt részcéljai:

1.            Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2.            Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3.            Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4.            Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5.            A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

Az iskolának nagy szerepe van Tetétlen település kulturális életében, illetve fejlődésében.

 

A projekt célcsoportja: az iskola tanulói, együttműködő civil szervezetek, települési intézmények, szülők, meghívott vendégek, akiknek a közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá a közösségi programok száma és választéka. Ezáltal erősödik a településen élők társadalmi aktivitása.

Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával történik. Az iskola pedagógiai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanulóinak aktív bevonásával valósul meg.

A fejlesztés eredményeként 2018. május 2-val megkezdődött a szakmai munka, foglalkozások, események, rendezvények tartása. A megvalósítás időszakában 5 kötelező elem valósult meg.

Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

Ø  Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása


A Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek kapcsán a gyermekek közelebb kerülhettek a természet szeretetéhez és elgondolkozhattak azon, hogy a természet megóvása nem csak egy közösség, hanem saját egyéni felelősségük is. A foglalkozások tartalmuk szerint előzetes tematika alapján felölelték a környezetvédelmet, a hulladékgazdálkodást, az energiatakarékosságot, a közvetlen iskolai környezetük zöldebbé tételét. Szakkör formájában valósítottuk meg 18 hónapon keresztül 1 csoportban.    


Ø  Hagyományőrző tevékenységek előkészítése, megvalósítása


A hagyományőrző szabadidős tevékenység tartalma szerint elősegíti a különböző települési, népi szokások, hagyományok megismerését az identitás tudat kialakulását a közösség hagyományainak továbbvitelét. A hagyományőrző foglalkozásokat szakkör formájában valósítottuk meg 18 hónapon keresztül 1 csoportban. A hagyományőrző tevékenység előre megtervezett tematika szerint kapcsolódott a magyar hagyományokhoz, ünnepkörökhöz is, illetve az adott életkorra jellemző érdeklődési körökhöz.


Ø  Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítás


Az egészséges életmódra való nevelés bekapcsolódik az iskola mindennapi életébe, tevékenységébe. Az iskolai közösség a szocializáció egyik elengedhetetlen színtere, ennek köszönhetően lehetőségünk van az egészségtudatos készségek fejlesztésére, helyes szemléletmód kialakítására. Havi szakkör formájában 18 hónapon keresztül, 1 csoportban került megtartásra.  A foglalkozások során az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságának, rendszerességének ismertetése jelent meg előre meghatározott tematika szerint. Fontos cél volt a tanulók egészségtudatos attitűdjének formálása, fejlesztése.


Ø  Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása


Alapvetően mindenki szeret mozogni és szüksége is van a mozgásra. Ez a tézis a gyerekek esetében különösen hangsúlyosan kell venni. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelés kapcsán annak az igénynek a kialakítása, hogy a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelő mozgásformákat, az egészségvédelem legfontosabb területeit. Mivel a gyerekek szeretnek mozogni, olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket és felnőtt korban is tovább folytathatók. Sportdélutánokat, sportesemények szerveztünk 18 hónapon keresztül havi rendszerességgel.


Konzorciumi partner: A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület. Konzorciumi együttműködés keretében a tanulók részt vehetettek kézműves foglalkozáson. A Hajú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület (konzorciumi partner) a megvalósítás helyszínén 4 kézműves foglalkozást tartott.

Együttműködő partnerek:

Ø  Aranynap Egyesület - projektben vállalt szerepe: Az egyesület közreműködik a projekt során a családok bevonásával az iskolában szervezett programokon.  A projektben betöltött szerepe: Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és magvalósításánál történő közreműködés.

Ø  Kaba Város Polgárőr Egyesület- projektben vállalt szerepe: Sporttevékenységek előkészítésében és megvalósításában történő közreműködés, mely során a település lakosainak egy olyan rétege kerül bevonásra, akik a mindennapi munka mellett önkéntesen ellátják feladataikat a közösség érdekében, a felelősségteljes életmódjukkal példát mutatnak a felnövekvő generáció számára.

 

Ø  Zichy Géza Óvoda - a projektben vállalt szerepe: a családok bevonása az iskolában szervezett programokba, Sportesemények és Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és magvalósításánál történő közreműködés.

 

Több, külsős szolgáltató által megszervezett és megtartott esemény színesítette a szakmai programunkat:

 

Ø     Sportrendezvények


A rendezvények által, szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelés kialakítása, a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelően az egészségvédelem legfontosabb területeit. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket.

 

Ø     Pszichológiai rendezvények


A foglalkozások segítségével lehetőség nyílt saját maguk és társaik mélyebb megismerésére, pozitív szemléletük erősítésére, kortárs kapcsolatok fontosságára való figyelemfelhívásra. Olyan játékos feladatok voltak, ahol együtt kellett működniük, ezáltal erősödött a csoportok kohéziós ereje. Célja volt a foglalkozásoknak a közösségi fejlettségi szint megismertetése mind önmaguk felé, mind a gyerekeket tanító pedagógusok részére. Életkori sajátosságok figyelembevételével történt a feldolgozandó témák kiválasztása. Útmutatást kaptak arra vonatkozóan a szakember segítségével, hogy a későbbiekben milyen magatartásformák szükségesek a XXI. században akár magánéletben, akár a munka világát illetően. Fontos témák voltak a káros szenvedélyek, káros szokások, internet hatásai. Preventív célzattal fogalmaztak meg a résztvevők megoldási lehetőségeket.

 

Ø     Kézműves rendezvények


A kiérkező kiváló szakemberek a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével készítették el közösen többféle természetes anyag felhasználásával az előre megtervezett tematika szerint.  Az elkészített játékokat, használati tárgyakat a gyerekek magukkal vihették, mely kétszeres élményt is nyújtott számukra, hiszen az alkotás öröme mellett tulajdonosai lettek e daraboknak. A közös alkotás, beszélgetés sikerélményt adott, a tevékenység közepette javult a résztvevők kommunikációs képessége együttműködési képessége.

Ø     Színházi rendezvény


A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világában. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Ennek rendkívül jó helyszínt biztosított az iskola épületének kiváló adottsága, ahol a földszinti aulára mintegy karzat néz le az emeleti körfolyosó. Látni és láttatni kell a gyerekeket, erre fel kell készíteni tanulóinkat. Erre kiválóan alkalmas volt egy olyan iskolai rendezvény, mely nem a megszokott módon, nem a szokványos technikával került megvalósítására. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt.

 

Ø  Művészeti nap


A programok két helyszínen zajlottak az általános iskolában valamint a Faluházban. A Faluház helyszínére a megfelelő akusztikai feltételek miatt volt szükség.  Első előadóként a  Trio Consort vonóstrió és Dorcsin Attila harsonaművész előadása zajlott az iskola aulájában,  "Hangszersimogató" és Meséskoncert címmel. Ez után következett a „hangszersimogatás ”a gyerekek a kezükbe vehették, kipróbálhatták a hangszereket, melyeket több méretben is magukkal hoztak az előadók. A következő órában a tanulók két csoportban kaptak lehetőséget, a legkisebbek kézművesfoglalkozás keretében gyöngyfűzéssel foglalatoskodtak az iskola egyik tantermében, a nagyobbak a Faluházban interaktív énekórán vettek részt. A KONZI TOUR program keretében Pákai Petra és Cséry Zoltán a komolyzene és a könnyűzene sajátosságaival ismertették meg a gyerekeket Komolyról Könnyedén Könnyűröl Komolyan. A harmadik előadásként a Valcer Táncstúdió táncosainak zenés produkciója következett. Először látványos táncbemutatót tartottak, ahol minden tánchoz más-más hozzáillő jelmezben léptek fel. Utána következett a közös tánctanulás, amely minden résztvevőt megmozgatott a legkisebbektől a szülőkig egyaránt.

Ø  Egész napos komplex családi nap


A Családi Nap az iskola udvarán kerültek megrendezésre

A színpadon egymást követték a fellépők a nap folyamán négyen.

Első vendégként a Libavonat zenekar énekese interaktív énekes produkcióval szórakoztatta a legkisebb gyerekeket. Őt követte Koroknai Árpád debreceni énekes ismert rock slágerekből álló egyvelege. Harmadik fellépőként (ebéd után) Kiss Alexandra műsorával folytatódott a színpadi produkciók sora, aki Ébredj fel Rockandrólia nevű műsorát adta elő, csupa ismert rocki slágert hallhattunk. Az ismert dallamok a szülők és a nagyszülők számára is kedvesnek bizonyultak, még táncra is perdültek. Negyedikként a Super Troupers formáció Retro magyar slágereket énekelt. Zárásként Oláh Gergő lépett a színpadra, ő volt a nap sztárvendége. Az énekes produkciók közben Oláh Gergő megszólította a nézőket és a családi élet fontosságáról, a felelősségről, az etnikai hovatartozás elfogadásáról folytatott közvetlen beszélgetést a hallgatósággal.

A színpadot, annak felállítását és a hangtechnikát, az azt kezelő szakemberekkel, a szolgáltató biztosította.

A színpadi műsorok mellet párhuzamosan nagyon sok programelem várta a családokat: ugrálóvár, élő csocsó, kis állat simogató, zöldség szobrászat, arcfestés, kézműves foglalkozás, étkezési tanácsadás.

Az egész napos programhoz étkezést is biztosítottunk. 13 órától volt ebéd, ahol a helyiek által készített babgulyás és meggyespite volt a menü. Az uzsonnát a Tetétleni Nagyik készítették a 8.-os lányokkal közösen golyózták a kókuszgolyót, melyhez frissítőként limonádé is készült.

A színes program kínálatban minden érdeklődő és minden korosztály tartalmas elfoglaltságot találhatott magának.

 

Ø  Óvoda-iskola átmenet


Az Óvoda- Iskola átment programja az iskola tornatermében került megrendezésre, a rendezvényen részt vettek az alsó tagozatos tanulóink és óvoda Mici Mackó Csoportja. Az óvodásokat az óvónőkön kívül érdeklődő szülők is elkísérték. A tanulók felügyeletében közreműködtek az iskola pedagógusai.

Az Aqua Manó Party interaktív programja zajlott, melynek elemei: közös torna, zumba, zenei kvízjáték, ügyességi és sorversenyek, melyben a kisebbek megismerkedtek; a nagyobbak elmélyíthették a tudásukat különböző sporteszközök használatában.

A rendezvény során kézműves foglalkozás is zajlott.

 

Ø  Kisebbségi kultúrák megismertetése


A multikulturális nevelés a nevelés azon területeként definiálható, amelynek fő célja egyenlő nevelési-oktatási lehetőségek biztosítása a különböző etnikai és kulturális csoportokhoz, különböző nemekhez és szociális osztályba tartozó diákok számára, a társadalmi együttműködés erősítése. A multikulturális nevelés figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket. Más-más szokások, kinézetek, ételek, italok, divat, kulturális különbségek jellemzik a különböző nemzeteket, csoportokat. Előadások által ezekkel az új ismeretekkel kell gazdagítani a gyermekek tudását, érzelmi világát, ítélőképességeit. Az előadásokon megismerkedhettek a gyerekek a görög és bolgár nemzetiség szellemi és kulturális örökégével, tradicionális ételekkel, földrajzi adottságokkal. Az új ismereteket szívesen, nagy érdeklődéssel fogadták a gyerekek, mellyel gazdagítani a gyermekek tudását, érzelmi világát, ítélőképességét.

 

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében


Az intézményből négy pedagógus ismerete gyarapodott a Környezeti fenntarthatósági ismeretek és a

 Digitális írástudás témakörben továbbképzés jóvoltából a projekt részeként.

 

Program megvalósítási formái:

Ø foglalkozás

Ø sportesemény

Ø rendezvény

 

A tevékenységek során élményszerű foglalkozásoknak, sporteseményeknek, rendezvényeknek voltak részesei tanulóink, a családok, a bevont partnerek. A projekt sikeres megvalósulását 10 önkéntes és 2 fogyatékkal élő segítette.

A projekt figyelmet fordított a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A pályázat keretén belül kiszállításra kerültek sporteszközök, szakmai eszközök, informatikai eszközök, virágos növények, facsemeték, kerti szerszámok. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen, sporteseményen vagy foglalkozáson.

A szakmai megvalósításba 11 pedagógus került bevonásra.

 

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne:

 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolája

4184 Tetétlen, Kossuth u. 55.

 

További helyszín: Tetétlen Faluház

 

A projektünk hozzájárult Tetétlen településen működő köznevelési intézményeiben a formális oktatás, formális és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.