Tájékoztatás a tanköteles tanulók 2018/2019-es tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontjáról, valamint az iskolai körzetekről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:


2018. április 12. (csütörtök)             8.00 – 19.00 óra

2018. április 13. (péntek)                 8.00 – 18.00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

    • óvodai szakvélemény,

    • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről. (2. sz. melléklet)

  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.