Széchenyi 2020 - EFOP-3.2.3-17-2017-00024

Publikálva: 2019. október 4.

EFOP-3.2.3-17-2017-00024

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN – BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT


A projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben – Balassagyarmati Tankerületi Központ

A kedvezményezett neve:  Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban részt vevő intézmények:

Nőtincsi Általános Iskola
2610 Nőtincs, Barátság utca 2. sz.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola
2660 Balassagyarmat, Dózsa György utca 17. sz.

Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola
2649 Dejtár Iskola utca 1. sz.

Börzsöny Általános Iskola
2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00024

A szerződött támogatás összege:  106.115.057,- Forint

A támogatás mértéke:    100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2021. április 01.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJAI

A projekt célja a digitális leszakadás megállítása, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a minél szélesebb körben történő elterjesztése. Erre építve megteremti a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazási lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megvalósuljon.

Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép – szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az infokommunikációs technológiai eszközök készségszintű használata és a digitális technológiára épülő egyéb készségek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, algoritmizálási és prezentációs képességek stb.) megléte.
A digitális technológia eddig általánosan csak az informatika oktatásban kapott helyet. A projekt megvalósulásával az IKT eszközök alkalmazása beépül valamennyi tudományterület tanulási folyamatába. A tanulók elsajátítják és beépítik a tanulási folyamatba a digitális eszközök alkalmazását, ezzel hozzájárul a projekt az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket megerősítő IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervezett fejlesztések illeszkednek a részt vevő köznevelési intézmények pedagógiai, szocioökonómiai és kulturális adottságaihoz, környezetéhez. A nyitott tanulási környezet kialakítása fontos lépés ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, nehezen megközelíthető, munkanélküliséggel küzdő kistelepülések lakosai megértsék az infokommunkációs eszközök helyes használatának fontosságát, és ebben támogassák a tanulókat.
 A tevékenységek megvalósítása három település négy iskolájában valósul meg. A pedagógusok, a szülők, vagyis a lakosság jelentős részének bevonásával történik. A projekt során megvalósult tartalomfejlesztés a Nemzeti Köznevelési Portál segítségével megosztásra, terjesztésre kerül, aminek révén a projekt eredményei sokszorozódnak. Mindez hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez is.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

NŐTINCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény fejlesztéssel elérni kívánt pedagógiai céljai:
- Alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztése, tanulói tevékenységekre építve.
- Digitális kompetencia fejlesztése.
- Sakk játékszabályok rendszerének elsajátítása.
- Egy-egy készség alaposabb begyakorlása során a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók tanulási esélyeinek javítása.
- Képességfejlesztő sakk alkalmazásával több idő fordítható a kiemelten fontosnak tartott problémamegoldó és alkotó gondolkodás, valamint a kreativitás fejlesztésére.
- A tanulók differenciált foglalkoztatása, az egyéni bánásmód megvalósítása.
- Az esélyegyenlőtlenség csökkentése, a különböző adottságú, képességű tanulók tanulási-fejlődési esélyeinek, tehetségük kibontakoztatásának változatos módszerekkel történő megvalósítása.
- A pedagógusok és diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése: mindennapi pedagógiai munka során az IKT eszközök használatának rendszeressé tétele, a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának fejlesztése, gazdagítása (lehetőség szerint helyi továbbképzés, műhelymunka, workshop szervezésén keresztül).
- BTMN-s, SNI-s tanulók részképességeinek (logikai, emlékezet, Gestalt-látás, olvasási készség, számfogalom, szövegértés) fejlesztése.
Az iskola által választott pedagógiai-módszertani csomag a Sakkpalota képességfejlesztő program.
Széleskörű személyiségfejlesztés érhető el a Sakkpalota képességfejlesztő program alkalmazásával (kreatív gondolkodás, problémamegoldó képesség, kódolás-dekódolás képességének fejlesztése stb.)
A Sakkpalota programcsomag olyan gyermekeket is meg tud szólítani, akik más területen esetleg nehezebben motiválhatóak társaiknál. A sakk különleges képességeket igényel, a kreativitás fejlesztésére kimagasló eszköz.


BALASSAGYARMATI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény fejlesztéssel elérni kívánt pedagógiai céljai:
- A kiválasztott fejlesztendő terület a szövegértés fejlesztésének támogatása.
- A tanulók szövegértési és digitális kompetenciáinak fejlődése.
- Az iskola digitális környezeti fejlesztése.
- A pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése.
- A mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése.
- A digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése.
- A tanulók szövegértési, digitális, problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.
- A Tanórákon a digitális módszerek magasabb arányú használata.
- Az intézményben a magyar nyelv és irodalom képzés színvonalának további növelése.
- A diákok és tanárok IKT kompetenciáinak javítása, a digitális szakadék csökkentése.
- Modern informatikai eszközök beszerzésével a XXI. századi kihívások leküzdése.
Az iskola a fenti célok eléréséhez, a szövegértés fejlesztésének támogatására a BookR Kids Mesetár programcsomagot választotta.


DEJTÁRI MIKSZÁTH KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény fejlesztéssel elérni kívánt pedagógiai céljai:
- Önálló munkára nevelés lehetőségének megteremtése az egyéni ütemű tanulásra, a differenciálásra, a lemaradottakkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.
- Együttműködésre nevelés: csoportmunkák, projektmunkák elvégzése során a gyerekek megtanulják a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást.
- Kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra nevelés: az informatika, a kommunikáció és a média eszközeivel összefonódva megszünteti a fizikai távolságokat és lehetővé teszi távoli személyek közvetlen kapcsolatát. (Felhívva a gyermekek figyelmét ezek veszélyeire is.)
- Tanulói motiváció erősítése: az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani.
- A pedagógus képes lesz:
o Nyílt forráskódú rendszert használni az oktatásban;
o Internetes portálok funkcióit alkalmazni;
o A portálon megtalálható digitális online feladatgyűjtemény tartalmakat saját óravázlatába beépíteni;
o Nyílt végű feladatok és a pozitív visszacsatoláson keresztül a tanulók tanulási motivációját fenntartani;
o A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet.
- Fejleszteni a NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák közül az anyanyelvi, a digitális, a szociális és az esztétikai-művészeti kulcskompetenciákat.
Az iskola a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által javasolt csomagok közül a BookR Kids Mesetár -t választotta.

BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény fejlesztéssel elérni kívánt pedagógiai céljai:
- A projektben kiválasztott fejlesztési terület: a szövegértés fejlesztésének támogatása.
- Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázisok, az információtárolás és kezelés ismerete.
- Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kisfilmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.
- Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.
- A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.
A fenti kompetenciák fejlesztése érdekében az iskola a BookR Kids Mesetár csomagot alkalmazza.
A BookR Kids Mesetár a korszerű IKT eszközökkel kiegészítve olyan komplex pedagógiai és módszertani repertoárt kínál, mely támogatja az élményszerű tanulást, mindezt úgy, hogy közben a 21. században alapvető elvárásként megjelenő multiliteralitást vagyis a digitális és analóg kompetenciák párhuzamos fejlesztését támogatja. A BookR Kids Mesetár alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: fAJpp8m0mMNzMNYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1

Menü

Navigáció