Közérdekű adatok

I.               Szervezeti, személyzeti adatok

1.    Pápai Tankerületi Központ

8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

Telefon: 06 (89) 795-206

E-mail: PocvJ35NrcGFwYUBray5nb3YuaHU=

Web: https://kk.gov.hu/papa


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 9:00 - 12:00 óráig

Szerda: 8:00 – 12 óráig, 13:00 - 16:00 óráig

Csütörtök: 13:00 – 16:00 óráig


2.    Szervezeti felépítés

Szervezet vezetői

 

Tankerületi igazgató

Egyházi Andrea

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: RSIYdH2gYYW5kcmVhLmVneWhhemlAa2suZ292Lmh1

 

 

Gazdasági vezető

Hegyiné Hári Nikoletta

Telefon:06 (89) 795 227

E-mail: INdJtp5ziWUWbmlrb2xldHRhLmhhcmkuaGVneWluZUBray5nb3YuaHU=

 

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Orliczki Edit, főosztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: XHsdFxCmLxgfBb5MWyJAZWRpdC5vcmxpY3praUBray5nb3YuaHU=

 

Koordinációs Osztály

Pozsgai Zsuzsanna, osztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: alpgjHITgMY9jMYNmzz4kenN1enNhbm5hLnBvenNnYWlAa2suZ292Lmh1

 

Köznevelési Osztály

Szily Ildikó, osztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: ildiko.szily@kk.gov.hu

 

Jogi és Humánpolitikai Osztály

dr. Vargyai Babett, osztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: bFRuDqbxjnZWYiSgb7z051DmTYmFiZXR0LnZhcmd5YWlAa2suZ292Lmh1

 

Gazdálkodási, Pályázati és Üzemeltetési Főosztály

Dinev András, főosztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: DUnvypOyuQy8m1zMTYmrYW5kcmFzLmRpbmV2QGtrLmdvdi5odQ==

 

Üzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Beszerzési Osztály

Pappné Vaczula Virág, osztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: rbsifWSeUmmg8Zz5NwZJ0dmlyYWcudmFjenVsYS5wYXBwbmVAa2suZ292Lmh1

 

Pénzügyi és Pályázati Osztály

Kovács Gyöngyi, osztályvezető

Telefon:06 (89) 795 206

E-mail: GaKkdob3rYUZ3lvbmd5aS5rb3ZhY3NAa2suZ292Lmh1


Szervezeti tisztviselők

 

Integritás tanácsadó

Némethné Kovács Judit

Telefon: 06 (89) 795 206

E-mail: JzjpEaofo33wWaW50ZWdyaXRhcy5wYXBhQGtrLmdvdi5odQ==

            fcsGidHYh9NATZQWxTmanVkaXQua292YWNzLm5lbWV0aG5lQGtrLmdvdi5odQ==

Integritással kapcsolatos információk

Jegyzőkönyv szóban tett integritás bejelentésekről

Adatkezelési tájékoztató

Belső visszaélés-bejelentő rendszer tájékoztatója


Adatvédelmi felelős

dr. Vargyai Babett

Telefon: 06 (89) 795 201

E-mail: FQbffGKZoYHf8ccrjxymYYmFiZXR0LnZhcmd5YWlAa2suZ292Lmh1

 

Információbiztonsági felelős

Misák István

Telefon: 06 (30) 250 6352

E-mail: eNbSNBNQBNKunhCKo5zzZYNaXN0dmFuLm1pc2FrQG1pc2VjLmh1


Esélyegyenlőségi referens

Szily Ildikó

Telefon: 06 (89) 795 206

E-mail: bdfbhy7Y2hjmxzaWxkaWtvLnN6aWx5QGtrLmdvdi5odQ==

 

Védelmi referens

Süle Péter

Telefon: 06 (89) 795-206

E-mail: GZVvLvNwhvjAPpUn83JNNINMZcGV0ZXIuc3VsZUBray5nb3YuaHU=


3.   Felettes szerv

Irányító/felügyelet: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefon: 06-(1)-441-1000

E-mail: IpWkjXN2wcdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==

Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály,

1903 Budapest Pf. 314.

Web: www.kormany.hu/belugyminiszterium

 

Középirányító: KLEBELSBERG KÖZPONT

Székhely/postai cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: 06 (1) 795 1170

Ügyfélszolgálat elérhetősége/e-mail: vxpefAZjwGawvOf3T4mdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Web: www.kk.gov.hu


4.    Szervezeti adatok

Az egyes szervezeti egységek feladatait a Pápai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Törzskönyvi alapadatok

 Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2022

Szervezeti és Működési Szabályzat 2023


5.    Hatósági döntések esetén a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Hatósági döntésünk ellen önálló fellebbezési jog nincs, a döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható.


II.           Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.    Alapvető jogszabályok listája

Törvények

Magyarország Alaptörvénye

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény


Kormányrendeletek

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet


 

EMMI/OM rendeletek, utasítások

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet


 

Egyéb jogszabályok, szabályozók

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

a Pápai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

2.    Szabályzatok

12-2017. A Pápai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata 2019

22-2017.-A Pápai Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

26-2017. A Pápai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

27-2017.-A Pápai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

1-2020. - A Pápai Tankerületi Központ térítésidíj és tandíj szabályzata

6-2021.(VIII.01) A Pápai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

1-2023 (I.16.) A Pápai Tankerületi Központ szabályzata a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

2-2023. A Pápai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata 2023.02.28.

         1-2024. (II.26.) szabályzata - A Pápai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve 2/2017. A Pápai Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata

2/2021.(IV.15.) A Pápai Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata

3/2017. A Pápai Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat

3/2021.(IV.21) A Pápai Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési kézikönyve

4/2017. A Pápai Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzat

4/2021.(XI.09.) A Pápai Tankerületi Központ Számviteli politikája

5/2017.(V.02.) A Pápai Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

7/2017. A Pápai Tankerületi Központ szabályzata a Pápai Tankerületi Központ számlarendjéről

7/2021.(VIII.01)A Pápai Tankerületi Központ Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

8/2017. A Pápai Tankerületi Központ Bizonylati rendje

9/2017. A Pápai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata

10/2017. A Pápai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

13/2017. A Pápai Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

14/2017. A Pápai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. A Pápai Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

16/2017. A Pápai Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

19/2017. A Pápai Tankerületi Központ Munkavédelmi szabályzata

20/2017. A Pápai Tankerületi Központ Tűzvédelmi Szabályzata

21/2017. A Pápai Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

24/2017. A Pápai Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

25-2017.-A Pápai Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

29/2017. A Pápai Tankerülti Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

30/2017. A Pápai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve

32/2017. A Pápai Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata

33/2017. A Pápai Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

34/2017. A Pápai Tankerületi Központ Egyedi iratkezelési szabályzata

36/2017. A Pápai Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

11-2017. A Pápai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata 2020.06.25.

3.    Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek

 

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Pápai Tankerületi Központ

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye található.

Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg. (229/2012. (VIII.28.) Korm. rend 42.§ (4)-(5) bek.)

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges

dokumentumok, okmányok felsorolása

Az eljárást megindító kérelem, melyben jelzi, hogy meg nem jelenés, vagy a tartalommal történő egyet nem értés miatt indul az eljárás, ez utóbbi esetében a mellékelt szakértői vélemény, illetve a szülői egyet nem értésről szóló nyilatkozat.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének II. 2. pontja alapján illetékmentes.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az eljárás kérelemre (szülő), vagy hivatalból indul, kérelem benyújtásával az illetékes hatóság felé. A hatóság a bejött anyagok vizsgálatát követően a szülőt kötelezi a vizsgálatban történő megjelenésre, illetve egyet nem értés esetén kötelezi a Szakszolgálatot ismételt vizsgálat lefolytatására. Amennyiben a hatósági eljárás oka a nem megjelenés, és a kötelezett fél megjelenik a vizsgálaton, úgy az eljárást a Tankerületi Központ egy megszüntető végzéssel lezárja. Amennyiben nem jelenik meg, a Tankerületi Központ jelzéssel él a gyermekjólét felé, valamint a NAV rendszerében végrehajtási eljárást kezdeményez. Amennyiben az eljárás oka a tartalommal történő egyet nem értés, az ismételt vizsgálatot követően a Tankerületi Központ határozat formájában jóváhagyja a szakértői véleményben foglaltakat. Ezt követően nyílik meg a szülő lehetősége a bírósági úthoz, amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy

közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,

elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi központ a döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó

jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 


4.    Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Létszámadatok

Tanulói létszám 2022. október elsejei állapot (tényleges): 8382 fő

Tanulói létszám 2022. október elsejei állapot (számított): 9303 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 37 fő

 

Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot (tényleges): 8086 fő

Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot (számított): 9033 fő

 

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 33 fő

5.    Adatbázisok, nyilvántartások

Pápai Tankerületi Központ adatbázisai, nyilvántartásai

Adatszolgáltatás

Adatlap a NAIH részére – 2022. évi adatszolgáltatás

Adatlap a NAIH részére – 2023. évi adatszolgáltatás

 

Kiadványok

Címe: Iránytű

Téma: Általános és középiskolások tanévenkénti iskolaválasztását segítő kiadvány

Hozzáférés: publikus, a https://kk.gov.hu/hirek-papai menüpont alatt

Kiadvány ingyenessége: nem releváns

Költségtérítés mértéke: nem releváns

III.    Gazdálkodási adatok

1.     Elemi költségvetés

·     2017. év

·     2018. év

·     2019. év I.

·     2019. év II.

·     2020. év I.

·     2020. év II.

·     2021.év

·     2022. év

·     2023. év

·     2024. év


2.     Költségvetési beszámoló

·     2017. év

·     2018.év

·     2019.év

·     2020.év

·     2021.év

·     2022.év

·     2023.év

3.     Szerződések

·     5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

4.     Közbeszerzési tervek

·     Közbeszerzési terv 2018.

·     Közbeszerzési terv 2019.

·     Közbeszerzési terv 2020.

·     Közbeszerzési terv 2021.

·     Közbeszerzési terv 2022.

·     Közbeszerzési terv 2023

·      Közbeszerzési terv 2024.


5.     Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. év

Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. év

Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. év

 

6.     Közbeszerzési eljárások tájékoztatói

Közbeszerzési eljárások tájékoztatói 2020 - 2022


    7. Felajánlott adományok nyilvántartása

Felajánlott adományok nyilvántartása


IV.    Adatkezelési tájékoztatók

Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Pápai tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói és törvényes képviselőik részére

Adatkezelési tájékoztató felvételre jelentkezők részére

Adatkezelési tájékoztató jogos érdeken alapuló adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató jogi kötelezettségen alapuló adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató szerződéskötésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekhezMenü

Navigáció