Miskolci Tankerületi Központ
Székhely cím: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Weblap URL: https://kk.gov.hu/miskolc
PIR szám: 835299
Adószám: 15835293-2-05
KSH számjel: 15835293-8412-312-05
Képviselő: dr. László István
Beosztás: tankerületi igazgató
Email: BKspB70TZ3TyDaXN0dmFuLmxhc3psbzJAa2suZ292Lmh1
pgxnXphPdZX5OAzUMbWlza29sY0Bray5nb3YuaHU=
Telefon: +36 (46) 795-242
Fax: +36-46-512-672

Tájékoztató a közadatok újrahasznosításáról

Esélyegyenlőségi terv

Adatvédelmi és adatbiztonsági rend

Szakszervezeti reprezentativitást megállapító fórum jegyzőkönyve 2022

Szervezeti, személyzeti adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító okirat

Módosító okirat

Szervezeti és Működési szabályzat (SZMSZ)

Kollektív szerződés

Kollektív szerződés módosítás

A Miskolci Tankerületi Központ szervezeti felépítése

A Miskolci Tankerületi Központ vezetői és feladatköreik

Gazdálkodási adatok

Éves költségvetési beszámoló 2022

Elemi költségvetés 2024

Elemi költségvetés 2023

Elemi költségvetés 2022

Éves költségvetési beszámoló 2021

Elemi költségvetés 2021

Éves költségvetési beszámoló 2020

Elemi költségvetés II. 2020

Elemi költségvetés I. 2020

Éves költségvetési beszámoló 2019

Elemi költségvetés 2019

Éves költségvetési beszámoló 2018

Elemi költségvetés 2018

Éves költségvetési beszámoló 2017

Elemi költségvetés 2017

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2022

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2021

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2020

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2019

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2018

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2017

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
2019. I-IV. negyedév
2020. I-IV. negyedév 
2021. I-IV. negyedév
2022. I. negyedév I-II. negyedév

Közbeszerzési dokumentumok:

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

A Miskolci Tankerületi Központ a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indít a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola tetőszigetelésének felújítása tárgyban.

 Az eljárás iratai az alábbi címen érhetők el:

http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:52:2991732753014832::NO:::

 Az eljárás során kizárólag az ajánlattételre külön felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 

Felkért cégek közzététele

Bontási jegyzőkönyv

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2022. év):
Iskolák felújítása Magyar Falu Programban (1)
Iskolák felújítása Magyar Falu Programban (2)

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2021. év):
Iskolák villamossági felújítása
Miskolci Petőfi Kollégium energetikai felújítása
Fejlesztési eszközök beszerzése II. - EFOP-3.1.6-16-2017-00030

Közbeszerzési eljárások eredménytájékoztatói (2020. év):
Avasi Gimnázium tornatermének tetőszerkezete

Szerződések
MF22 Gesztely
MF22 Kisgyőr
MF22 Onga
MF22 Ónod
MF22 Sajbábony
MF22 Sajókeresztúr
MF22 Sajóvámos

Közérdekű adatok megismerése

Tájékoztató a Tankerület hatáskörébe tartozó hatósági ügyekről

A Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Ellenőrzések a Miskolci TK működésével kapcsolatban
Közfoglalkoztatás ellenörzése 2022
Állami Számvevőszék ellenőrzés: "Központi költségvetési szervek ellenőrzése - Tankerületi Központok":
Ász jelentés Tájékoztatás az intézkedési terv végrehajtásáról Intézkedési terv elfogadása

Jogszabályi háttér
Törvények Kormányrendeletek
Magyarország Alaptörvénye a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm rendelet
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény EMMI/OM rendeletek, utasítások
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény Egyéb jogszabályok, szabályozók
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény a Miskolci Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény


Pályázatok

KEHOP-5.2.10-16-2016-00082
A Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki tehetséggondozó kollégium Tagintézményének épületenergetikai fejlesztése

Elérhetőségek
tankerületi igazgató dr. László István tTImXgBmkQlq2TZaXN0dmFuLmxhc3psbzJAa2suZ292Lmh1 +36 (46) 795-242
gazdasági vezető Szűcs András oZCCffKnDlJDDfbbw9MNcDYmDYcYW5kcmFzLnN6dWNzQGtrLmdvdi5odQ== +36 (46) 795-243
gazdálkodási, üzemeltetési és pályázati főosztályvezető Tóth Sándorné bRIbeP95O3zNDDwAc2FuZG9ybmUudG90aEBray5nb3YuaHU= +36 (46) 795-246
pénzügyi-számviteli osztályvezető Vályiné Almási Andrea qSFjvwiXTRCZgzckT5NJ2DIYW5kcmVhLmFsbWFzaS52YWx5aW5lQGtrLmdvdi5odQ== +36 (46) 795-222
üzemeltetési osztályvezető Hubicska Károly YusW75ZZTNcMa2Fyb2x5Lmh1Ymljc2thQGtrLmdvdi5odQ== +36 (46) 795-247
szakmai vezető dr. Tózsa-Rigóné dr. Nagy Judit JCSkdzsDMOL9McD5cGZmNanVkaXQubmFneUBray5nb3YuaHU= +36 (46) 795-242
köznevelési, jogi és humánpolitikai főosztályvezető Molnárné Irha Melinda levwc2BmbWVsaW5kYS5pcmhhLm1vbG5hcm5lQGtrLmdvdi5odQ== +36 (46) 795-221
tanügyigazgatási osztályvezető Kőrösyné Perényi Andrea IneFJVTWCXN7kDDYwwcYW5kcmVhLnBlcmVueWkua29yb3N5bmVAa2suZ292Lmh1 +36 (46) 795-216
jogi- és humánpolitikai osztályvezető dr. Jerebák József TUiELECpecss8Zcm2W2GZam96c2VmLmplcmViYWtAa2suZ292Lmh1 +3620  488 7021
belső ellenőr Sedlák Andrásné gJcwAbeQeaBC8rcANczc0YW5kcmFzbmUuc2VkbGFrQGtrLmdvdi5odQ== +36 (30) 220-4601
integritás tanácsadó Szénégető Zsófia bnGwMq3cMjenNvZmlhLnN6ZW5lZ2V0b0Bray5nb3YuaHU= +36 (46) 795-327
adatvédelmi tisztviselő Zilahiné dr. Hudák Gabriella urqtFTwm9MWkNZlrZYZ2FicmllbGxhLmh1ZGFrLnppbGFoaW5lQGtrLmdvdi5odQ== +36 (46) 795-242

Felügyeleti szervek
irányító/felügyeleti szerv: Belügyminisztérium
vezető: dr. Pintér Sándor, belügyminiszter
ágazati vezető: dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Fax: +36-1-441-1437
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
E-mail: tJxaFhJFItTeP61M22djdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
középirányító szerv: Klebelsberg Központ
vezető: Hajnal Gabriella, elnök
Székhely: 1054 Budapest; Bajcsy-Zsilinszky út 42-46
weboldal: https://kk.gov.hu/
e-mail: ZnpuEoNniOSIjiSf9cNMZ0MTN2dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Jogorvoslat hatósági ügyekben

Létszámadatok

Miskolci Tankerületi Központ gyermek/tanulói létszámai, 2022. október 1.
Óvodások száma 48 fő
Miskolci általános iskolások száma 6504 fő 10574 fő
Vidéki általános iskolások száma 4070 fő
Középfokú intézményekben tanulók száma 3651 fő
(óvoda+általános iskola+középiskola) 14273 fő
Kollégiumi diákok száma 511 fő
Alapfokú művészeti iskolákban tanulók száma 1313 fő
Általános iskolában működő művészeti képzésben tanulók száma 2038 fő

Miskolci Tankerületi Központ foglalkoztatotti létszáma, 2022. november 22.
Össz Állomány 2740 fő
Kormánytisztviselő 60 fő
Közalkalmazott 2666 fő
Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott 14 fő

Statisztikai kimutatások
Köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási statisztika
Közérdekű adatok kiadása 2021 statisztika
Miskolci TK adatszolgáltatása NAIH részére 2021