TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835123
Elnevezés: Győri Tankerületi Központ
Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835121-2-08
KSH statisztikai számjel: 15835121-8412-312-08
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361473
Vezető: Dr. Nagy Adél tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2021. 04. 01.
Fejezet: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Irányító szerv

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: anUrOdlwtaPyk8DgUMM300dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv

KLEBELSBERG KÖZPONT

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám: +36 1 795 1170
Központi e-mail: jQcVM2hjdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tanulói létszám (tényleges) a 2022/2023-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján 22196 fő
Tankerületi dolgozók száma: 47 fő

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.
A szervezete hivatalos neve:
Győri Tankerületi Központ
Székhely/postai cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Telefonszám: +36/96/795-234
E-mail cím: WoWElOPAqPDr8NDMJkxkgZ3lvckBray5nb3YuaHU=
Honlap: https://kk.gov.hu/gyor
Ügyfélszolgálat címe, elérhetősége: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
+36/96/795-234, xTbnznqhVCmcOJUda5NjjNNZ3lvckBray5nb3YuaHU=
2.
Szervezeti struktúra:
A szervezeti egységek feladatainak leírása:
Szervezeti felépítés ábra
SZMSZ
3.
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége:
Szervezeti egység vezetői
4.
Ügyfélfogadás rendje:
Ügyfélfogadási rend
Ügyfélszolgálati vezető: Papp Nikolett osztályvezető
Telefon: +36/96/795-234
E-mail: YmUjTUilX6cxNWZxZ3lvckBray5nb3YuaHU=
5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek:
Intézmények elérhetőségei
7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
11.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai  
Középirányító szerv:
Hivatalos neve: Klebelsberg Központ
Székhelye, postai címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Elektronikus levélcíme: TmqOLo8jhcDlAzFdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kk.gov.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: vNIUzlzfjb6zNyjzzdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Irányító szerv:
Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai címe: 1903 Budapest, Pf.:314.
Telefonszáma: +36/1/441-1000
Elektronikus levélcíme: AXgxyJwVmiDCkdd6mMZMk0dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kormany.hu/belugyminiszterium
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége: Sipőcz Katalin
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.
+36/96/795-225
cWTUmmEaBIwzABKKY60JM00Ma2F0YWxpbi5zaXBvY3pAa2suZ292Lmh1

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.
Alapító okirat:
2021
Törzskönyvi kivonat: 2021
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: A Győri Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató
Ügyrendek, működési rendek: A Győri Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje: Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzat
2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtán-ként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges doku-mentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Letöltés
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finan-szírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Letöltés
6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) 1. melléklet II./11. pontban nevesített pályázati kiírás a Győri Tankerületi Központ tekintetében nem releváns.

A 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) 1. melléklet III./3. pontban nevesített, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást a Győri Tankerületi Központ nem nyújt.

HÍREK: https://kk.gov.hu/hirek-gyori
11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
https://kk.gov.hu/projektek-gyori
12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
Közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzat
14.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
NAIH Adatszolgáltatás
15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Letöltés
16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
18. 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Letöltés
19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosí-tásáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag

III. Gazdálkodási adatok

1.
A szerv éves költsévetési beszámolója:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
A szerv éves költségvetése: 2017, 2018, 2019 I, 2019 II, 2020 I, 2020 II, 2021, 2022, 2023
2.
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2021 I. negyedév, 2021 II. negyedév, 2021 III. negyedév, 2021 IV. negyedév, 2022 I. negyedév, 2022 II. negyedév, 2022 III. negyedév, 2022 IV. negyedév, 2023 I. negyedév, 2023 II. negyedév, 2023 III. negyedév
 3.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
4.
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Nem releváns, a tankerületi központnak nincs közzétételi kötelezettsége jelen pontra vonatkozólag
7.
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása 2023. III. negyedév
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) I.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) II.

Letölthető dokumentumok

Adatvédelem, adatkezelés

Önéletrajz adatkezelési tájékoztató
24/2017. (VI.20.) Szabályzat a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról

Pályázatokkal, közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok

Tanuló eszközbeszerzés EFOP-4.1.2.-17 keretében

Autóbusz beszerzés, részajánlattal EFOP-4.1.2-17

Képzésszervezési szolgáltatások – II. ütem
3 db autóbusz beszerzése EFOP-4.1.2-17 keretében
Iskolai felújítások és tornatermek fejlesztés

Hirdetmények, közlemények

Ajánlattételi felhívás büfé hasznosításra
Intézményegység-vezetői, valamint tagintézmény-vezetői pályázati felhívások
Előzetes ajánlattételi kiírás iskolatej program
Ajánlattételi felhívás - iskolagyümölcs program
Közlemény az általános iskolai beiratkozás időpontjáról
Általános iskolai felvételi körzethatárok 2023/2024. tanév
2023. június 26-i elbírálású intézményvezetői pályázati felhívások
Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról
Általános iskolai felvételi körzethatárok 2022/2023. tanév

Archívum

Pályázatokkal, közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása 2021.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2021.
Uszoda épület felújítása
Képzésszervezési szolgáltatások – II. ütem
Köznevelési intézmény felújítása EFOP 4.1.6.
Köznevelési intézmények felújítása EFOP 4.1.6.

Gazdálkodással kapcsolatos adatok

2017. évi 5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

Hirdetmények, közlemények

Ajánlattételi felhívás büfé hasznosításra
Előzetes ajánlattételi kiírás - iskolatej program
Közlemény az általános iskolai beiratkozás időpontjáról