Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Sárrétudvariban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00089

Támogatás összege: 49 596 060 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.10.31-2019.12.30.

Konzorciumi partner: Sárrétudvari Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne:

Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósult projekt fő célja társadalmi együttműködés erősítése. Az iskolának nagy szerepe van Sárrétudvari település kulturális életében és fejlődésében.

A projekt részcéljai:

A projekt azt tűzte ki célul, hogy a vidéki települések megtartó erejének növelése érdekében, több szereplő és generáció együttműködésével megvalósítja a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A projekt növelte a településen elérhető közösségi programok számát, hozzájárult az iskolák, civilszervezetek, a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének növeléséhez, a családok tevékenyen részvételéhez. A projektbe bekapcsolódó önkéntesek és fogyatékkal élők bevonása hozzájárult tanulóink szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

A projekt célcsoportja:

A pályázat elsődleges célcsoportja az iskola tanulói voltak. A tevékenységekbe bevont civil szervezetek, szülők közreműködése révén növekedett a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges informális és nem formális tanulási lehetőségek, közösségi programok száma és választéka, erősödött a községben élők társadalmi aktivitása.

A fent elért eredményeket az alábbi kötelezően választható tevékenységek keretében valósítottuk meg:

1.     művészeti ágakhoz köthető foglalkozások

2.     sporttevékenységek

3.     hagyományőrző tevékenységek

4.     tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek

5.     természetismerethez köthető tevékenységek

 

1./ Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások:

Művészeti ágakhoz köthető foglalkozáson belül filmklubbot és a művészeti ágakhoz kapcsolódó tevékenységek végeztünk. A klub keretében megtekintettek filmeket, feltárták a könyv és a film kapcsolatát. Rendezőkkel, a filmek műfajával ismerkedtek meg. A célcsoporttagok betekintést nyerhettek a 4 művészeti ág jellemzőibe.  A projektmegvalósítása során 20 alkalommal vehettek részt a bevont tanulók és szülők.

2./ Sporttevékenység

Sporttevékenységen belül sportesemények kerültek megrendezésre. A csapatversenyekbe, labdajátékokba stb. bevontuk a település sportolóit és együttműködő partnereinket. A sporttevékenységek 20 alkalommal valósultak meg. Célunk volt, hogy tanulóink olyan mozgásos feladatokat végezzenek, amelyek megmozgatták minden testrészüket.

3./ Hagyományőrző tevékenység

A kézműves tevékenységek a magyar hagyományokhoz, ünnepkörökhöz, életkorra jellemző érdeklődési körökhöz kapcsolódtak.  Bekapcsolódtunk a község hagyományainak megfelelő programok megvalósításába. A Nyugdíjas Népdalkör tagjai és a község idős lakói megismertették tanulóinkat az elmúlt évtizedek hagyományos életmódjával, eszközeivel.  A projekt során 20 alkalom valósult meg.

4./ Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek

A tevékenységek fontos célja volt a tanulóink személyiségfejlesztése. Ezt logikai játékokkal, társasjátékokkal, matematikai feladatok megoldásával valósítottuk meg. Alkalmazkodva a XXI. század kihívásainak eleget téve, a robotikával is ismerkedhettek tanulóink. Ezek a foglalkozások a szülőknek és együttműködő partnereinknek is nagy élményt nyújtottak.

5./Természetismerethez köthető tevékenységek 

A foglalkozások és kirándulások célja a környezettudatos magatartásra nevelés volt. Kíváncsivá tettük tanulóinkat az őket körülvevő világra. Megfigyelték a természet csodálatos világát, megtanulták a természetben való viselkedés szabályait. 23 alkalommal szerveztünk kirándulást, amikor alkalom nyílt a fent leírtak megvalósítására.

Együttműködő partnerek:

·         Nyugdíjas Klub és Népdalkör

·         Községi Sportegyesület

·         Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház

 

A külső szolgáltató által megszervezett és megtartott események gazdagították szakmai programunkat:

 

Sportrendezvények


·         A rendezvények által, szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelés kialakítása, a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelően az egészségvédelem legfontosabb területeit. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket.


Pszichológiai rendezvények


·         A rendezvény segítségével lehetőség nyílt saját maguk és társaik mélyebb megismerésére. Olyan játékos feladatok voltak, ahol együtt kellett működniük, ezáltal erősödött a csoportok kohéziós ereje. Célja volt a foglalkozásoknak a közösségi fejlettségi szint megismertetése mind önmaguk felé, mind a gyerekeket tanító pedagógusok részére. Életkori sajátosságok figyelembevételével történt a feldolgozandó témák kiválasztása. Útmutatást kaptak arra vonatkozóan a szakember segítségével, hogy a későbbiekben milyen magatartásformák szükségesek a XXI. században akár magánéletben, akár a munka világát illetően. Fontos témák voltak a káros szenvedélyek, káros szokások, internet hatásai. Preventív célzattal fogalmaztak meg a résztvevők megoldási lehetőségeket.


Kézműves rendezvény


·         A kiérkező kiváló szakemberek a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével készítették el közösen többféle természetes anyag felhasználásával az előre megtervezett tematika szerinti munkadarabot.  Az elkészített játékokat, használati tárgyakat a gyerekek magukkal vihették, mely kétszeres élmény is volt számukra, hiszen az alkotás öröme mellett tulajdonosai lettek az elkészült játékoknak, tárgyaknak.


Színházi rendezvény


·         A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világában. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Látni és láttatni kell a gyerekeket, erre fel kell készíteni tanulóinkat. Erre kiválóan alkalmas volt egy olyan iskolai rendezvény, mely nem a megszokott módon, nem a szokványos technikával került megvalósítására. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt.

 

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében

 

Az intézményből hat pedagógus ismerete gyarapodott az Önismereti – és személyiségfejlesztő tréning + Digitális írástudás témakörben továbbképzés jóvoltából a projekt részeként.

 

A pályázat elérte célját: erősödött a társadalmi együttműködés, gazdagodott a tanulók hasznos szabadidős tevékenysége, aktívan használtuk ki a tanórán kívüli lehetőségeket. Ezek a tevékenységek fejlesztették a tanulók kompetenciáját. Ezek az eredmények a helyi civil szervezetek, közösségi intézmények, iskolai alapítvány, szülők, önkéntesek és fogyatékkal élők együttes munkájával valósultak meg. A megvalósításhoz szükséges eszközöket a tankerület és az intézményünk szerezte be.