Módszertani varázslatok

Publikálva: 2020. március 3.

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény különleges pedagógiai módszerek alkalmazásával igyekszik segíteni tanulói nevelését, oktatását. Ezúttal a robotikát és a speciális színes kotta módszert állította a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének szolgálatába.

„Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, azzá neveljük, amivé válni képes, annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.”- ezzel a mottóval kezdődik az intézmény bemutatkozó anyaga.

A célkitűzések eléréséhez alkalmazott módszertani eszközök kapcsán az intézmény vezetője, Halászné Mándoki Anikó elmondta, hogy gyorsan változó világunkban a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is elkötelezetten keresi a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének újabb és újabb lehetőségeit.

Az intézmény céljai között például kiemelt helyen szerepel az innovatív digitális eszközök bevonása a nevelési-oktatási folyamatba. Ennek köszönhetően egyre több alkalommal vendégeskedik az 1. osztályos tanulók tanóráin és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásain az iskola Bee-Bot-ja. A barátságos robotméhecske nem csupán segíti az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátítását, de a tanulás folyamatát is izgalmassá és játékossá teszi.

A Bee-Bot egyéni, páros és csoportos munkaformához is jól alkalmazható, erősödhetnek általa a tanulók kommunikációs és szociális képességei, fejlődhet együttműködési készségük, szabálytudatuk, önismeretük, önkifejezésük, valamint egész társas kultúrájuk. Kihatással van a gyermekek tanulási motivációjára, támogatja többek között az orientációs képesség, a kreativitás, a gondolkodási műveletek, a matematikai készségek fejlődését, valamint a programozási alapismeretek megértését és elsajátítását.

A tanulók cselekvő, mégis játékos módon vesznek részt a tanulási folyamatban.

„Fontosnak tartjuk a fokozatosság elvének betartását, így a kezdeti szabadon történő irányítás után a tanulók már egyszerűbb pályán is próbálkoznak a méhecske irányításával. Sőt, távlati céljaink között szerepel az egyre bonyolultabb pályák bevezetése, valamint annak elérése, hogy a tanulók akár maguk tervezzenek pályákat a méhecske számára.”- mondta a módszer alkalmazásáról Antal Gabriella gyógypedagógus.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének másik kiemelt módszertana a zeneterápia. Az intézményben az értelmileg akadályozott gyermekek és autizmus spektrumzavarral élő tanulók a speciális színes kotta módszer segítségével tanulhatnak kottát olvasni, hangszeren játszani, átélhetik a közös zenélés örömét, miközben általános ismereteik bővülnek, zenei képességeik fejlődnek, gátlásaik oldódnak, kedélyállapotuk javul. A módszernek köszönhetően lehetőségük nyílik az önkifejezésre, kialakul a zene tisztelete és szeretete. További cél a zenére történő mozgás ösztönzése, a szociabilitás fejlesztése, a szépérzék kialakítása.

A speciális színes kotta módszer apró lépésekből áll: először színek azonosítása, a szünetek, a hanghosszak megtanulása és gyakorlása a cél. Egy-egy újabb darab megtanulása a dalok eléneklésével, és ha van szöveg, annak megismerésével kezdődik. Ezután következnek a szólamok, végül pedig az összejátszás. A zeneoktatást összekötik a ritmusérzék fejlesztésével, figyelemfelkeltő játékokkal, zenehallgatással és tánccal.

Az intézmény jelenleg három csoportban alkalmazza az új módszert. Az első csoportban autizmus spektrumzavarral élő, általános iskolás korban lévő gyermekek zenei fejlesztése folyik. A második értelmileg akadályozott alsó tagozatos tanulókból áll, a harmadikba pedig óvodáskorú értelmileg akadályozott és autista gyermekek járnak.

Az első jelentős szereplésen már túl is vannak a gyerekek, az intézmény karácsonyi műsorán színpadra állt a kis zenekar. A fejlesztő foglalkozások a második félévben is zökkenőmentesen folytatódnak.

„Elsődleges célunk zenei repertoárunk bővítése, motiváltan és bátran állunk az új fellépések és kihívások elé is.” – mondta a további célokról Lólé Vivien és Kovács Ágnes gyógypedagógus.

A bemutatott két módszertan természetesen csak ízelítő a Bárczi terápiás kínálatából. Az intézmény láthatóan kifogyhatatlan az ötletekből. Fáradtságot nem sajnálva kutatja fel a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében sikerrel alkalmazható legújabb módszereket.


Menü

Navigáció