ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEK A KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

Az elnyert támogatás összege 79 154 830 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2018.01.01. – 2020.12.31. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00024
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

 

Jelen projekt keretében a Kaposvári Tankerületi Központ öt köznevelési intézményben kívánja elősegíteni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók eredményeinek javulását az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül. A támogatást igénylő öt intézményében a projektmegvalósítás során elsősorban mentorokon keresztül történik a tanulók egyéni fejlesztése. A projekt szakmai tartalmának kialakításakor elsősorban a pályázati Felhívásban meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységek kerültek tervezésre.

A fejlesztés során az 1. tevékenységcsoportba tartozó tevékenységek közül a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozását, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazását, valamint az egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztést (egyéni fejlesztési terv elkészítése, előrehaladási napló vezetése, tanulási motivációt felkeltő tevékenységek megvalósítása) a megbízásra kerülő 8 mentor valósítja meg a bevonni kívánt 80 lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló szükségleteinek megfelelően. 

A tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését (szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció, matematika, logika) a mentorok 4 fős kiscsoportokban fejlesztik heti rendszerességgel. A célcsoport számára a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztésének (személyiségfejlesztés), valamint az önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztésének keretében képzések megvalósítását tervezzük.

További kötelező megvalósítandó tevékenységként mentálhigiénés segítségnyújtás megvalósítását tervezzük félévi rendszerességgel. Az alapkompetenciák fejlesztésén túl hangsúlyt kívánunk fektetni a digitális kompetenciák fejlesztésére is, melynek keretében a célcsoport számára havi rendszerességgel tervezünk délutáni foglalkozásokat megvalósítani 10 fős csoportokban. Mindemellett az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítását tervezzük félévi rendszerességgel. A projekt keretét adó iskola-család együttműködés kialakítását, valamint a bevontak és az intézményi környezet szemléletformálásának helyi igényeken alapuló segédletek kidolgozását intézményenként 1 fő szakmai megvalósítóval kívánjuk megvalósítani. E keretrendszer kidolgozását követően a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztési tervbe bevont tanulók szüleit, nagyszüleit kívánjuk bevonni és rendszeres tájékoztatást adni számukra a projekt keretében folyó szakmai munkáról, a fejlesztések eredményeiről.

A szülők, nagyszülők bevonását a fejlesztésben érintett tanulókkal közös programokon tervezzük: az egészségtudatosság jegyében egészségnapok szervezését vállaljuk összesen 15 alkalommal, valamint további 15 alkalommal műhelyfoglalkozások lebonyolítását az oktatásba való visszatérés elősegítése érdekében, „Szülő-Suli” programok keretében.

A tanulás tanulásának elsajátítását, valamint az alapkompetenciák (anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális) fejlesztését félévi rendszerességgel 5 szülői csoport bevonásával tervezzük. A projektben résztvevő szakmai megvalósító pedagógusok közül 10 fő képzését tervezzük. A programhatékonyság mérését az Illetékes Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve kívánjuk megvalósítani.

A hálózatosodás érdekében félévi rendszerességgel módszertani workshopok megvalósítását vállaljuk. A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Nagybajom, amely a Kaposvári járásban található, és amely a fejlesztendő járás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján, de a további megvalósítási helyszínek települései is kedvezményezett járásnak minősül (Nagyatádi járás

 

A projektbe bevont intéázményeink:

-       Csökölyi Általános Iskola,

-       Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium,

-       Somssich Imre Általános Iskola,

-       Révkomáromi János Általános Iskola,

-       Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola.

 

Műszaki szakmai eredmény

A projektben megvalósított „Szülő-Suli” programok száma, amelyek részvételi aránya meghaladja az 50%-ot, a szakmai tervben jelzett létszámhoz viszonyítva.

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 20 db

 

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek sikeres megvalósítása

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 70%

 

Monitoring mutatók:

 

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: 5

Cél elérési dátuma: 2020.12.31

 

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: 80

Cél elérési dátuma: 2020.12.31

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 10

Cél elérési dátuma: 2020.12.31

 

Munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is: 50

Cél elérési dátuma: 2020.12.31

 

Oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek: 100

Cél elérési dátuma: 2020.12.31

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.