Adatkezelési tájékoztató a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal történő foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez, a nem pályázati úton érkező önéletrajzok adatainak kezeléséhez


A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről kiadott, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  tiszteletben tartása mellett végzi.

1. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Adatkezelő megnevezése: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.
Adatkezelő elektronikus címe: cSTbpWv9MGjWTNJgremFsYWVnZXJzemVnQGtrLmdvdi5odQ==
Adatvédelmi tisztviselő neve: Adatbiztonság Bt.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 19-21. B. ép. B. lház. 2. em. 24.
Adatkezelő képviselője: Kajári Attila tankerületi igazgató

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA   

A személyes adatok kezelésének célja egy esetleges jövőbeni foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE  

Az adatkezeléshez önkéntesen hozzájáruló jogalany által megadott személyes adatok.

A kezelt személyes adatok köre Név, születési hely és idő, lakóhely, email cím, telefonszám, végzettség, egyéb személyes adat melyet az önként benyújtott dokumentáció tartalmaz

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok haladéktalanul és véglegesen törlésre kerülnek. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az adatkezelés időtartama mindig a szükséges mértékre korlátozódik. Ennek betartása érdekében az adott adatkezelést végző szervezeti egység az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente, továbbá nagyobb változás esetén felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a Tankerületi Központ megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS:

Az érintett személy
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
  – a kötelező adatkezelések kivételével –
d) kérelmezheti a Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,–a kötelező adatkezelések kivételével –
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó személyes adatokat ismert jól kezelhető formátumban megkapja,

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

Az alábbiak szerint panasszal élhet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
http://naih.hu
Postacím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.
Postafiók : 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail: ugyfelszolgáUNZgAxCU5NU4NFbGF0QG5haWguaHU=
Telefonszám: +36 (1) 391-1400/

illetve az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.