TÁJÉKOZTATÓ

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 182 316 410 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2019.07.01. – 2023.09.30. között valósult meg.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00023

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

A Kaposvári Tankerületi Központ a "Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó in­tézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban " című projektje keretében 3 megvalósítási helyszínen 3 feladatellátási hely és a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vonat­kozásában valósított meg infrastrukturális fejlesztést a súlyos és halmozott fogyatékosságokkal rendel­kezők foglalkozásait segítő tereiben, a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Jelen projekt fő célja az adott intézmények eredményességének fokozása; a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítása, a tanulók hátránykompenzációjának elősegítése, illetve a korszerű pe­dagógiai szakszolgálathoz való hozzáférés megteremtése.

Konkrét projekt célok:

● a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű foglalkoztató környezet kialakítása;

● korszerű pedagógiai szakszolgálat megteremtése.

A projekt közvetlen célcsoportja (a projekt megvalósítása során létrejött ered-mények közvetlen használói): a fejlesztéssel érintett intézmény pedagógusai, dolgozói, tanulói. A közvetett célcsoportja (a projekt megvaló-sítása során lét-rejött eredményt nem vagy nem rendszeresen  használja,  ám  hatással  le-het  rá): egyéb alkalmazottak, szülők, települési lakosság, tankerületi köz-pont.

A felújítási, beruházási munkálatok az alábbi intézményeket érintették:

● Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Ennél az intézménynél sor került egy akadálymentes mellékhelyiség és vizesblokk kialakítására a főépületben, az udvari épületben pedig felújí-tással új fejlesztőtermek kerültek kialakításra.

  Éltes Mátyás Általános Iskola – A nagyatádi intézményben a földszinti területen felújításra került a fejlesztő rész, új szobák, mozgásterápiás helyiségek kerültek kialakításra, illetve akadálymentes mellékhelyiség is kiépítésre került.

 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Az intézmény egy új épü-letrészt kapott, amelyben foglalkoztató- és fejlesztőszobák, illetve egy hidroterápiás szoba kapott helyet. Az új épület emeletén valósult meg a fejlesztés, ezen a szinten összekötésre kerül a meglévő intézmény földszintjével.

● Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – a pedagógiai szakszol-gálat a kaposvári Bárczi intézmény új épületének földszintjén kapott helyet (jelenleg is rendelkezik irodákkal, foglalkoztatókkal a szervezet az iskola épületében). A földszinten foglalkoztatók, csoportszobák és irodák kaptak helyet.


A fejlesztések sikeres megvalósításához egyéb járulékos, szükséges tevé-kenységek is tervezésre kerültek: tervezés, közbeszerzés, szakmai vezetés, műszaki ellenőrzés. A projekt keretében megvalósításra került minden köte-lezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység is: projekt előkészítési tevékenységek, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos tevékenységek, kötelező nyilvánossági fela-datok.

A tervezett tevékenységek és fejlesztésnek az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmény fejlesztési céljának elérésén túl, teljes mértékben és alátámasztottan hozzá járulnak az egyenlő bánásmód érvé-nyesülésének elősegítéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve a szegregáció megelőzéséhez.

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, fejlesztő szobák stb. bruttó alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben, a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyenként:

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 1 737 m2. 

Monitoring mutatók:

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 4 db.

Cél elérési dátuma: 2023.09.30.  

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.