Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00096

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 679 543 710 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017.10.01.-2023.07.31.

Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00096

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Célunk, iskolánk valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az iskola hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez - oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladat ellátási helyek kialakítása. Fő cél a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítása. Megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök biztosítása, továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése. A pályázat előkészítése során műszaki szakember került felkérésre, az iskola épületeinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmény vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A projekt összköltsége: 679 543 710 Ft A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2023. 07. 31. A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja. Jelenlegi állapot: A köznevelési célok megvalósítására jelenleg két helyszínen történik a községben. A Szent János téren a felsőbb évfolyamok, míg az alsós osztályok a Ráckeresztúr Hősök tere 3 sz. alatt meglévő önkormányzati tulajdonú épületekben vannak elhelyezve. A közétkeztetési feladatok megoldásara igen kis kapacitású mobil konténerek szolgálnak jelenleg. A jelenlegi épületekben való elhelyezés nem oldja meg az alapvető működéshez szükséges feltételek biztosítását, nem elérhető a sportolási lehetőség a felsős iskolában valamint nem megoldott a gyermekétkeztetés az alsós iskolában. A tankerület és az Önkormányzat a helyzet megoldása érdekében a két helyszín összevonásához a Hősök téri iskola bővítését határozta el. A jelenlegi évfolyamonkénti kettő osztályban közel 320 fő diák tanul, ezen feladatok ellátásához szükséges a tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő 16 tantermet kialakítása, szaktantermet és fejlesztő foglalkoztatások elhelyezésének megoldása.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

1.1  Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása.

1.2  Szaktantermek létrehozása (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek).

1.3  Iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása.

1.4  Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása.

 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment (részletes bemutatása a Szakmai Terv 4.2. fejezet)

2.3  Eszközbeszerzés

2.4  Akadálymentesítés (lift beépítése)

2.5  Energiahatékonysági beruházások (nyílászáró csere, lábazati és homlokzati szigetelés, kondenzációs kazán elhelyezése)

2.6  Horizontális követelmények teljesítését vállalja

2.7  Tájékoztatás, nyilvánosság (részletes bemutatása a Szakmai terv 5. fejezet)

2.8  Könyvvizsgálat

 

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

3.1  Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, elektromos hálózat fejlesztése (víz és a központi fűtés rendszer felújítása, elektromos hálózat felújítása, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése).

3.2  Zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése, kerékpártárolók kialakítása (épület körüli járda újra építendő).

3.3  Melegítő konyha, ebédlő helyiségek fejlesztése.

3.4  Tanári szoba /felújítása/bővítése/kialakítása.


Műszaki-szakmai eredmény

      Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyeken: 1750,25 m2.


Indikátorok

    Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 350 fő.