Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája

tagintézmény-vezető

(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Béke utca 172.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése,a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatbanminden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban aművészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy aművészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy azoktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágakvalamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagya tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművészszakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás,

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségmeglétét igazoló oklevél másolata,

a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a pályázó szakmai önéletrajza,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyelközléséhez),

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyesadatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikerespályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírtintézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáféréstlétesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletűpéldányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zártborítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya -tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történőmegküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:TK/025/HR/2123-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: MóriczZsigmond Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolája -tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

http://www.moricz-tkke.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatotfelfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagyanyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításaesetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemethonlapon szerezhet.