Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése,

a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban

minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában

foglaltakat is figyelembe véve,

• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett

szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes

munkaidőre szóló alkalmazás,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

meglétét igazoló oklevél másolata,

• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra

vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum

(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári

feladatok feltüntetésével),

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel

közléséhez),

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes

adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres

pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt

intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum

munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez

rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel

(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést

létesít.

• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

• Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű

példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt

borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya -

tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

TK/025/HR/2125-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Lakiteleki

Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye - tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

• http://eotvosiskola.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot

felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy

anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása

esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet

honlapon szerezhet.