Kecskeméti Tankerületi Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunhalasi Tagintézménye

tagintézmény-vezető (igazgató) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-tól 2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·               Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 32 § (1) bekezdés b) pontja alapján az adott köznevelési intézményben pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség,

·               pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga,

·               továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

·               cselekvőképesség,

·               büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·               pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

·        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·            a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

·            az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

·            pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),

·            90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·            a pályázó szakmai önéletrajza,

·            a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

·            a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

·            Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

·            Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya - tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·               Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/00730-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye - tagintézmény-vezető (igazgató).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·               https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

·               http://pedagogiaiszakszolgalat.hu/index.php/hirek

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.