Azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00030

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

A szerződött támogatás összege: 171 150 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.03.01.-2019.08.31.

Azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00030

 

A projekt bemutatása:

A köznevelés-statisztikai adatokból látható, hogy az oktatás szintjein felfelé haladva a hátrányos helyzetű és különösen a roma tanulók aránya egyre alacsonyabb. Magas a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya, és az oktatási rendszerek teljesítményét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések egyaránt azt mutatják, hogy (nemzetközi összehasonlításban) kiugróan nagyok a társadalmi háttértényezők mentén meglévőkülönbségek: a szociális hátrányok és a tanulási kudarc között szoros az összefüggés. Mindez meghatározó a későbbi munkaerő-piaci lehetőségek szempontjából is: minél alacsonyabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb esélye van a munkaerőpiacra való belépésre, a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres helytállásra. A korai iskolaelhagyás különösképpen veszélyezteti a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI és BTM gyermekeket. A tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása hozzájárul a tankerület általános iskolás tanulói (1-7.évfolyam) NAT kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez. A nem formális oktatási programok felhasználása növeli a tanulási motivációt, fejleszti a tanulók szociális (egyéni és társas) kompetenciáit. Az újszerű, a kompetenciafejlesztést hatékonyan támogató tanulásszervezési eljárások – a pilotprogram eredményeinek értékelését követően - bevezetésre kerülhetnek a bevont intézmények pedagógiai programjába. Az EFOP-3.2.1-15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakhoz kapcsolódó szakmai együttműködések, közös tanulási alkalmak megvalósítása kedvezően befolyásolja a bevont pedagógusok, s rajtuk keresztül az érintett köznevelési intézmények innovációs hajlandóságát. Mindezek az alábbi területeken eredményezhetnek változást: - a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése, - a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növekedése, - az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, - az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlődése. Projekt célja a tankerület általános iskolás korosztályához kötődően tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése érdekében. Nem formális oktatási programok felhasználásával a tanulási motivációk és együttműködési készségek fejlesztése egyéni és közösségi szinten. Részcélok: Nat kulcskompetenciák fejlesztése az 1-7. évfolyamos tanulók körében, különös tekintettel a szociális kompetenciákra. Újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése, megjelenítése a bevont intézmények pedagógiai programjában. A tankerület innovatív pedagógusainak szakmai együttműködésének támogatása, közös tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, az EFOP-3.2.1-15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakhoz kapcsolódóan. A program tapasztalatai alapján módosulnak a bevont iskolák pedagógiai programjai, mellyel párhuzamosan beépül az intézményi életbe a nem-formális tanulási módszerek alkalmazásának elvei. A tematikus programelemek hatására javul a tanulási motiváció, mely a lemorzsolódás csökkenésére van jótékony hatással. A Tankerületi szakmai napokon további intézmények ismerkedhetnek meg a módszerrel, mely a program továbbélését segíti. Közvetlen célcsoport: - A tankerület bevont köznevelési intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. évfolyamos tanulói. - Azon iskolai közösségi szolgálatos tanulók, akik a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósításában részt vesznek (min 17fő) - A tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósításában aktív részvételükkel jelenlévő önkéntesek. (min 17 fő) Közvetett célcsoportok: - Azon intézményi pedagógusok, akik a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósításában közvetlenül nem vesznek részt. - A megvalósult programok tapasztalatai alapján kibővülő pedagógiai program elfogadásával, annak mindennapi használóivá válnak. Érintettek köre - A tankerület azon intézményei, melyek a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósításában jelen projekt keretében nem bevont iskolák. - Az egységes pedagógiai szemlélet kialakítására visszahat a projekt sikere, annak módszertani eredményei. A tanulási motiváció erősödésével az iskolai lemorzsolódási kockázatok csökkenése várható, mely közvetlenül hat a családok és szülők mindennapjaira is. A programban a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 23 általános iskolája vesz részt. Összesen 3423 tanuló kapcsolódik be a tematikus napközi és a tematikus bentlakásos programokba.