Időközi tájékoztató

A Szegedi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17-2017-00125 azonosítóval rendelkező, „Hátránykompenzáció és minőségi oktatás feltételeinek megteremtése Kisteleken” című, részben Európai Uniós és részben hazai forrásból megvalósuló projektje keretében a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

A program általános célkitűzése a valós helyi igényekre és hiányokra reagáló infrastrukturális fejlesztés, valamint az oktatás minőségének javítása, a digitális kompetenciák fejlesztése.

Célunk, hogy az intézmény a hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezet megteremtésével megfelelő módon tudjon válaszolni a mindenkori minőségi nevelésre-oktatásra vonatkozó változásokra, és elősegítse az eljövendő generációk tudásának, személyiségének optimális fejlődését, az értékközvetítő, támogató nevelést.

A minőségi oktatást, a fenntartható fejlődést, a költség- és energiatakarékosságot, valamint az akadálymentes megközelíthetőséget fokozottan szem előtt tartó fejlesztések révén, a korszerű oktatás-nevelés eszköz- és feltételrendszere hozzáférhetővé válik mind a kisteleki, mind a járás kistelepülésein és tanyai térségeiben élő gyermekek számára is.  Megvalósul a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, az ehhez kapcsolódó hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz, és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek feladatellátási helyeinek kialakítása.

A konkrét célkitűzések között hangsúlyosan szerepel a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek végzettség nélküli iskolaelhagyásának, lemorzsolódásának csökkentése. Ennek figyelembevételével alakítjuk ki és fejlesztjük a pedagógiai és infrastrukturális eszközrendszert, így az intézmény az esélyteremtéssel biztosíthatja a hátránykompenzációt. Emellett cél az is, hogy tovább fejlesszük az arra alkalmas környezetet a sajátos nevelési igényű gyerekek hatékony iskolai megsegítéséhez és a színvonalas fejlesztő foglalkozások megtartásához. Hasonlóképpen fontos szerepet játszik a tehetségazonosítást és -fejlesztést támogató pedagógiai eszközrendszer kialakítása, továbbfejlesztése.

Ezen célok, célkitűzések eléréséhez biztosít lehetőséget a jelenlegi beruházás.

A projekt keretében lehetőség nyílik, a meglévő épület felújítása és bővítése mellett, egy új épület kialakítására is.

A fejlesztés részeként a meglévő épület Petőfi utcai és Bercsényi utcai iskolaszárnyai nagymértékű felújításon esnek át, megvalósul többek között:

-          a tantermek elektromos hálózatának felújítása (villanyvezetékek, elosztók, szerelvények),

-          a tantermek világítótesteinek cseréje,

-          a tantermek nyílászáróinak cseréje.

A Bercsényi szárny felújítása megtörtént, jelenleg a Petőfi szárny felújítása zajlik.

Az igazgatói, igazgató-helyettesi, titkári irodák felújítása is elkészült, a tanári szoba átalakítása folyamatban van. Az igazgatói iroda és a mosdóblokk közti tanterem három részre kerül felosztásra, ahol a gazdasági iroda, iskolatitkári iroda és a tárgyaló kap helyet. Ennek eredményeképpen nagyobb mozgástér valósul meg a pedagógusok számára a tanári szoba bővítésével. Jobbá, komfortosabbá válnak a tanítási órákra történő felkészülési körülmények, lehetőségek.

A Petőfi utcai szárny L alakú épületrészének második emelete fölé egy új emelet-tetőtér kerül ráépítésre, ahol hét új tanterem kerül kialakításra. Három fejlesztő/logopédiai terem, egy informatikai szaktanterem és három egyéb szaktanterem. Továbbá kialakításra kerülnek egyéb szükséges közösségi terek, helyiségek, amelyek akadálymentesítettek. Az újonnan kialakított tantermekben korszerű felszerelésekkel ellátott, modern oktatási feltételeket és a kor digitális elvárásait teljesítő termeket tervezünk kialakítani.

 

Jelenleg az emeletráépítés tetőszerkezetének kialakítása zajlik, ezt követően kerülnek majd kialakításra az előbb említett tantermek.

 

Az új épület földszintjén technika terem, valamint pedagógiai szaktantermek kerülnek kialakításra. A kisteleki általános iskolában az eddig technika szaktanteremként használt tanterem méretében és minőségében is kevésbé felelt meg az elvárásoknak, tanítási céloknak.

Fentiekre tekintettel igényként merült fel a technika szaktanteremnek a többi teremtől való elkülönítése, annak érdekében, hogy a technika foglalkozások a többi tanítási órát ne zavarják. Az új épület emeletén pedig könyvtár kap helyet, aminek az előterében informatikai tér kerül kialakításra korszerű eszközökkel. Az új épület teljes kialakításában akadálymentesített.

 

Jelenleg az épület szerkezeti része elkészült, homlokzati hőszigetelést és nemesvakolást kapott.

 

A projekt keretében lehetőségünk lesz:


      zöld felületi fejlesztésre, parkosításra, parképítésre, növénytelepítésre;

      iskolaudvar fejlesztésére, udvari bútorok beszerzésére, gépjármű parkolók kialakítására.

Az infrastrukturális fejlesztések kiegészítéseként az intézmény pedagógiai szempontból szükséges eszközökkel történő ellátását is biztosítja a projekt. Az eszközbeszerzéseknél szempont volt, hogy a beszerzésre kerülő eszközök a különböző pedagógiai módszerek alkalmazására is megfelelőek legyenek.

 

Megvalósításra kerül:

-       a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése,

-       fejlesztő termek kialakítása,

-       tantermek, tanári szoba, ebédlő és egyéb termek bútorzata,

-       technika terem berendezése,

-       könyvtári eszközök és bútorok beszerzése,

-       kerti bútorok, udvari játékok beszerzése,

A bútor és informatikai eszközök beszerzésének előkészítése is megkezdődött.

 

A projekt megvalósítója a Szegedi Tankerületi Központ, a fenntartó a tervezéstől egészen a program zárásáig kiemelt figyelemmel kezeli a fejlesztés minden mozzanatát.