INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 137 899 436 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00062

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

A Kaposvári Tankerületi Központ „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3- 17 kódszámú felhívás szerint kidolgozásra került projektjének fő célja a hatékony és minőségi nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához szükséges modern infrastruktúra megteremtése a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és érintett (5) feladatellátási helyeinek közel 3100 diákja, és a velük foglalkozó pedagógusok számára. A beruházás megvalósítása a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételeknek való megfelelés elérését célozza az intézményi tornatermek, tornaszobák valamint az ezekhez kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek felújításával.

A 2018.01.01-2018.11.30. között megvalósuló fejlesztés 6 feladatellátási helyet érint, összköltsége 137.899.436 Ft, mely teljes mértékben elszámolható költségeket foglal magában. A tervezett beruházás elemi a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint nem minősülnek engedélyköteles tevékenységeknek. A fejlesztések nem eredményezik már meglévő funkcionális (nevelési, oktatási célú) helyiségek területének csökkentését, megvalósulásuk tanítási időn kívül történik, tehát az oktatási tevékenységben fennakadást nem eredményeznek.

A Kaposvári Tankerület Központ a projekt céljainak elérése érdekében az alábbi 3 mérföldkövet deklarálta:

1.  mérföldkő (2018.04.30.):

A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül, továbbá az összes elszámolható költség legalább 5%-áról kifizetési igény kerül benyújtásra.

2.  mérföldkő (2018.08.30.):

A beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása. Az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igény kerül benyújtásra.

3.  mérföldkő (2018.11.30.):

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be.

A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza az érintett intézmények eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

 

Műszaki szakmai eredmény

A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma:

 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 13 db  

 

Monitoring mutatók:

 

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 2456 Fő 

Cél elérési dátuma: 2018.11.30  

 

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.