"Együtt-MŰKÖDÉSBEN" - Megújuló tanulástámogatás a köznevelési intézményekben

Kedvezményezett neve:                               Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma:                             EFOP-3.3.7-17-2017-00036

Projekt címe:                    "Együtt-MŰKÖDÉSBEN" -

                            Megújuló tanulástámogatás a köznevelési intézményekben


A szerződött támogatás mértéke (%):                   100%

A szerződött támogatás összege (Ft):                   52 662 848,-Ft

A projekt megkezdésének dátuma                        2017.12.15

A projekt tervezett befejezési dátuma:                  2021.10.31

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 Az "Együtt-MŰKÖDÉSBEN – Megújuló tanulástámogatás a köznevelési intézményekben" című projekt a meglévő köznevelési feladatellátási helyszínen valósít meg módszertani, tartalmi és infrastrukturális fejlesztést az informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítására a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola és a Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanulást segítő tereiben.
Jelen projekt fő célja az adott intézmények eredményességének, hatékonyságának növelése a hátránykompenzáció elősegítésével, az iskolai lemorzsolódás csökkentésével, a tanulók alap-, kulcs-, és munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztésével.

A köznevelésben alkalmazott non-formális és informális szolgáltatások kiszélesítése elősegíti a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.
Indokolt egy olyan módszertani fejlesztés, egy programsorozat lebonyolítása, amely a bevonni kívánt tanulók számára a tanórán kívüli tartalmas tevékenységkínálattal, a  tematikus keretbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek kialakításával hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a pedagógusok részére szervezett továbbképzésekkel pedig az oktatás minőségének fejlesztéséhez.
A projekt konkrét célja több olyan módszertani fejlesztés kidolgozása és alkalmazása, mely a NAT-hoz és az iskolák Pedagógiai Programjához kapcsolódva az iskolán belüli informális tanulás állandó tematikájával, megújuló módszereivel az egyéb foglalkozások (NapköziTanszoba, Minden, ami lényeges) tartalmi gazdagodását eredményezi.

További cél a tudásátadás színtereinek otthonosabbá, befogadóbbá tétele, hogy a gazdagabb lehetőségeket kínáló  iskolai környezet felkeltse az érdeklődést.

A mentoráló, a mentálhigiénés és a pályaorientációs tevékenység a lelki, fizikai egészségre motiválóan hasson, mely a tanulók tanulási szándékát, hosszú távon a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelésüket elősegítse.

A közösségi programok, az ABCnapok, a Zeng az ének, zeng a szó verseny felkínálják a szociális kompetenciák, a környezettudatos, értékóvó magatartás, a szűkebb és tágabb környezet iránti pozitív attitűd, az egészséges életmóddal és a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szemléletmód formálását.
A program pedagógusokra vonatkozó célja felkészítésük, átképzésük az informális tanulási lehetőségeket, a hátránykompenzációt segítő, a tanulói motivációt erősítő tanári attitüd kialakítására.

A projekt közvetlen célcsoportja: a fejlesztéssel érintett intézmény pedagógusai, tanulói. A közvetett célcsoportja: egyéb alkalmazottak, szülők, települési lakosság, civil szervezetek, tankerületi központ.

A tervezett tevékenységek és fejlesztésnek teljes mértékben és alátámasztottan hozzá járulnak az egyenlő bánásmód érvényesülésének elősegítéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve a szegregáció megelőzéséhez, továbbá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

Sajtóközlemény a megvalósult pályázatról