Csodaszarvas iskolai közösségi program megvalósítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett neve

Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.3.5-19-2020-00046

Projekt címe

Csodaszarvas iskolai közösségi program megvalósítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ intézményeiben

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege (Ft)

59.055.100,- Ft

A projekt tartalmának bemutatása

A Csodaszarvas Iskolai közösségi program a Kiskőrösi Tankerületi Központ 17 intézménye részvételével valósít meg napközi és bentlakásos programokat 2021-es év 25. és 26. hetében. A napközis programok az intézményekben, a bentlakásos programok a minősített szálláshelyeken - BKV Balatonfenyvesi Üdülőjében, és a baksi Krónikás Park Fogadóban - lesznek, és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 projektben kifejlesztett tartalmak megismerését segítik elő a résztvevők számára.   A diákok érdeklődéséhez közel álló, szabad feldolgozására lehetőséget kínáló témák hozzájárulnak a NAT-ban megfogalmazott követelményrendszer teljesítéséhez, áttételesen a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez, a munkaerőpiaci megfelelés támogatásához.  Segít azoknak a családoknak, ahol a szülők nem vagy csak nagy nehézségek árán tudják megoldani a gyermekek felügyeletét a hosszú nyári szünidőben. A kiválasztott témamodulok segítik  a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelését, a tanulók NAT-ban foglalt kulcskompetenciáinak, különösképpen a szociális kompetenciáinak fejlesztését. Javul a tanulók informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférése. Az újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások tompítják az oktatás területi egyenlőtlenségeit. Elérhetővé válnak a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára is a tanítási szünetekben megvalósuló személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok. Az inkluzív nevelés, a tanulói közösségépítés megvalósulhat a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítésével. A tanulók megismerhetik népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Nyitottabbá és megértőbbé válhatnak a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt. A környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. A tanulók bekapcsolódhatnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Lehetőségük nyílik az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A programok támogatást nyújtanak a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Segítik a krízishelyzetbe jutottakat. A program a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezi a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési- oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem  kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is. Az OH által szervezett képzésen részt vett pedagógusok az önkéntesen szerveződő tanulócsoportok programjait  sportolásra, kézműves tevékenységre, kulturálódásra, kirándulásra alkalmas tevékenységekkel színezik. Az élményalapú tanulás módszertani megalapozásában, a tanulás közösségi élménnyé formálásában 1063 tanuló (ebből 112 tanuló bentlakásos programban) és 110 pedagógus valamint önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítők vesznek részt.

A szakmai programok koordinációját az előző két évben az EFOP-3.3.5.-17-2017-0040 projektben tapasztalatot szerzett, a tevékenységek lebonyolításában jártas projektmenedzsment szervezet segíti a szakmai vezetővel összhangban. A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet szánunk a kedvezményezett a horizontális és a vertikális mutatók betartására.

A projekt megkezdésének dátuma

2021.04.01

A projekt tervezett befejezési dátuman (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)

2021.09.30.