A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

 

 A tanköteles tanulók 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontjáról:

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök)                8.00 – 19.00 óra

2019. április 12. (péntek)                     8.00 – 18.00 óra

 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
   • óvodai szakvélemény,
   • szakértői bizottság szakértői véleménye,
   • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének az előírásai az irányadók. A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kitöltésére nem kötelezhető a szülő vagy a gondviselő, mert ezt nem írja elő a jogszabály, azonban annak kitöltését kérheti a köznevelési intézmény. A törvényes képviselők ebben az esetben önként teszik meg a nyilatkozatokat, és adják meg azzal kapcsolatban a releváns adatokat.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (2. sz. melléklet)

 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 • Csak papír alapon történő adminisztrációval.

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek az iskolában, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

 

·        Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: ÚJ LEHETŐSÉG!

A KÖFOP 1.0.0-VEKOP15-2017-00054 Köznevelés állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Az e-Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.