Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.7-17-2017-00024

Publikálva: 2018. július 13.

EFOP-3.3.7-17-2017-00024 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK KIALAKÍTÁSA A GYULAI TAKERÜLETBEN


A projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Gyulai Tankerületben

A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

A Pályázatban részt vevő intézmények: Gyulai Implom József Általános Iskola,Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00024
A szerződött támogatás összege: 74.905.317,- Forint
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

I. A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJAI

A projekt átfogó célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán, fejlesztésén keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése.

A pályázatban részt vevő intézmények tanulói számára olyan, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése történik meg, mely lehetővé teszi a gyermekeknek önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését, átfogó kompetencia- és készségfejlesztést tesz lehetővé és kiemelten fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a vállalkozói és a kreatív készségeket.

Ezen átfogó célhoz kapcsolódnak azon célok, hogy olyan informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak, illetve ehhez szükséges terek valósuljanak meg, amelyek:

- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást valamint a közös játékot.

Cél, hogy olyan fejlesztések, olyan, a régi tapasztalatokat is tükröző új módszertanok, tematikák jöjjenek létre melyek a XXI. század oktatási igényeinek eleget tesznek.

A fejlesztés keretében megszervezendő akkreditált pedagógus továbbképzések is az informális nevelési-oktatási munkára készítik fel a pedagógusokat.

II. A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLJAI

A projekt megvalósítása során mind az intézményeken belül, mind az azon kívül megvalósuló rendszeres programok a fenti átfogó célhoz illeszkednek.

II.1 Tematikus keretrendszerek fejlesztése:

A konstrukció keretében intézményenként olyan tematikus keretrendszerek valósulnak meg, amelyek illeszkednek a bevont iskola sajátosságaihoz, átfogóan megjelölik a tantárgyi és évfolyami vonatkozásokat és általános irányokat fogalmaznak meg a fejlesztendő tanulói készségek, képességek és attitűdök kapcsán. A tevékenység eredményeként létrejövő termékek részét képezi a dokumentumok NAT-hoz, és az iskola pedagógiai programjához, helyi tantervéhez való illeszkedésének biztosítása és bemutatása is.

A projektbe bevont iskolák az alábbi vállalásokat tették:
Bucsa II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
-    alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban projektmódszer keretében - kiemelten, pl. a kommunikációs szolgáltatások (pl.: iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés.

Gyulai Implom József Általános Iskola:
-    a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (pl.:iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.).

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola:
-    a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése, pl „szabaduló szoba” logikai-, társas- és táblajáték tematikák elkészítése.

A tematikus keretrendszerek tervezett általános tartalma, a kommunikációs, személyiségfejlesztő orientáltságú tematika – alap és kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:
•    önismereti alapok, érzelmi és társas intelligencia, énkép és jövőkép-alkotás, stratégiaalkotás;
•    kommunikációs elméletek, irányzatok áttekintése, gyakorlati alkalmazási területei;
•    konfliktuskezelés mesterfogásai, eredményes feedback módszerek;
•    asszertív kommunikáció, személyes hatékonyság, vezetői hatékonyság, motivációs mintázatok;
•    ötlet-és termékkommunikáció, a kreativitás, mint erőforrás;
•    csoportos stratégiaalkotás, döntéshozatali modellek, meeting technikák, tárgyalástechnikák;
•    együttműködési modellek, gyakorlatok;
•    verbális és nonverbális kommunikációs elemek, testbeszéd;
•    prezentációs technikák, retorika, public speech,

Iskolarádió, iskolai média projektalapú módszerei által: tartalomfejlesztés elmélete és gyakorlata, médai típusok és értelmezésük, internetes média világa, írás és beszédgyakorlatok, szókincsfejesztés, verbális interakciók típusainak áttekintése, szövegértés és szövegolvasási gyakorlatok. Fotózási és videózási gyakorlatok.

Digitális kompetencia fejlesztés: digitális eszközök használata, veszélyek a digitális térben, tájékozódás a digitális világban, alapvető informatikaismeretek átadása projekt módszer keretében. Virtuális segédeszközök használata gyakorlati feladatok mentén. Elektronikus információk, adatok  és fogalmak  keresése,  gyűjtése  és  feldolgozása  (létrehozása,  rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív, a valóságos és a virtuális közötti  különbségtétel), valamint szisztematikus  módon  történő  felhasználása.

Vállalkozói készségfejlesztés keretében alapvető pénzügyi ismeretek, gazdálkodási gyakorlatok, és önismereti foglalkozások kerülnek kidolgozásra a módszertanban és a tematikában az alábbiak figyelembe vételével:
•    a tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei;
•    projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek;
•    az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka;
•    a személyes erősségek és gyengeségek felismerése;
•    az események elébe menő cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás;
•    a kockázatok felmérése és kellő időpontban és módon történő vállalása.

A tematikák kidolgozásánál szerepet kap a tanulás tanulása kompetencia fejlesztése valamint az állampolgári kompetenciák élménypedagógiai oktatásának lehetősége is (gamifikáció mint tanulási forma, learning by doing, helyi közösségi életben való részvétel erősítése, programok, akciók szervezése és lebonyolítása által).

Problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztése keretében játékok, művészeti alkotások elkészítése, saját ötletek megfogalmazásának lehetősége, az ötletek megvalósításának támogatása (elkészítése) valamint az elkészült alkotások bemutatása is előtérbe kerül.

Játékok, játékszabályok közös kigondolása és lefektetése, azok kipróbálása, értékelése és módosítása (online térben is, vagy szabaduló szoba létrehozása, témanapokra tanulók által elkészített standok bemutatása).

A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató módszertani fejlesztés elsősorban a környezettudatos életvitelt, a gazdálkodás, az öngondoskodás lehetőségeire, a háztáji gazdálkodásra készít fel, learning by doing módszertannal, rendszeres gyakorlati foglalkozásokon keresztül.


II.2 Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása

A három kifejlesztett tematikus keretrendszerre épülve, tematikai egységenként egy-egy, belső megvalósíthatósági tanulmány és megvalósítási ütemterv kerül kidolgozásra, amely kijelöli az általános célok alapján a konkrét célokat és feladatokat, amelyek végrehajtása garantálja a kifejlesztett keretrendszerek aktiválását. Az így elkészülő termékek többek között iránymutatást adnak a tanév rendjére, az intézményi órarendre, a tanévben releváns programok konkretizálására és elhelyezésére.

Számszerűsíthető eredmények: Intézményenként 1 db intézményi tanulmány és intézményi ütemterv. Összesen 3 db intézményi tanulmány és intézményi ütemterv.

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola

II.3 Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése

A tevékenység keretében a bevont intézmény számára a tematikus keretrendszerek, a megvalósíthatósági tanulmányok és ütemtervek szabta feltételeknek megfelelően, tematikai egységenként programok, játékok, vetélkedők, tanulásszervezési eljárások, módszerek kerülnek kidolgozásra.

A fejlesztés eredményeként kifejlesztésre kerül egy, a tartalmakat szakmai szempontból disszemináló módszertani portál, amely az intézményen belül és kívül dolgozó pedagógusok továbbá az ifjúsági szakemberek számára jelent a megvalósítási és fenntartási szakaszban egyaránt támogatást.

Számszerűsíthető eredmények: Intézményenként 1 db módszertani tárház kialakítása

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola

II.4 Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére

Akkreditált pedagógusképzések valósulnak meg a támogatásba bevont intézmények érintett pedagógusai körében.
Annak érdekében, hogy az informális módszertant, tematikákat és tartalmakat rendszeresen – évente legalább 5 alkalommal - alkalmazó pedagógusok tervezett aránya a tantestületen belül minél magasabb legyen a törvényi előírások szerinti legmagasabb csoportlétszámmal 1 alkalom x 18 fő * 30+30 órás képzés valósul páros csoportvezetéssel és képzési asszisztens biztosításával.
A kiképzett pedagógusok feladata lesz az informális tartalmakra vonatkozó alkalmazási eljárások terjesztése a tantestületen belül. A képzésen részt vevő pedagógusok élménypedagógiai, informális nevelési-oktatási módszereket sajátítanak el, melyeket hosszú távon tudnak alkalmazni, a tudást továbbadni, az intézmény életébe implementálni, ezzel hozzájárulva a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez, a kompetencia alapú oktatás magasabb színvonalú ellátásához.

Számszerűsíthető eredmények:     18 képzett pedagógus

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola


II.5 Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása


II.5.1 Négyheti rendszerességgel, alkalmanként minimum 2 x 45 perces órakeretben megtartott informális program 4-4 pedagógus bevonásával. A programok felét teljes egészében a bevont pedagógusok végzik, másik hányadában pedig települési, térségi kulturális, szabadidős, sport, közösségfejlesztő szolgáltatások igénybevételére is sor kerül.

Számszerűsíthető eredmények: 444 tanítási óra informális tevékenység keretében minden  intézményben, azaz  összesen 3 intézményben 2 tanéven keresztül.

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola


II.5.2 Témanap jellegű informális programok szervezése, a három intézményben tanévenként két alkalommal, azaz félévente 1-1 alkalommal.

Számszerűsíthető eredmények: 2x1 nap/rendezvény/tanévx4 óra/nap = 8 tanórának megfelelő alkalom intézményenként – összesen 3 intézményben.

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola


II.5.3 Témahét jellegű informális programok szervezése, a három intézményben tanévenként két alkalommal, azaz félévente 1-1 alkalommal, minimum három napos témahét tervezésével.

A programelem hosszú távon integrálódik az intézmények életbe, a projektidőszakon túl is beilleszkedik a Pedagógiai Program elemei közé. hozzájárul a kompetencia alapú oktatáshoz, a minőségi közneveléshez való hozzáféréshez.

Számszerűsíthető eredmények: 4x5 nap/rendezvény/tanévx4 óra/nap=80 tanórának megfelelő alkalom.

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola


II.5.4 A tematikus program működtetésének minőségbiztosítása

A projekt során megvalósítandó tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése folyamatos, melyek az egyes tevékenységeknél is egyedi módon megjelennek. Minőségbiztosító szakemberek a megvalósított programokat értékelik, vizsgálják, melyeken a célcsoport tagok vesznek részt.
Számszerűsíthető eredmények:     minőségbiztosított programok

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola

II.5.5 Innovációs műhely létrehozása

Innovációs műhely kialakítása egy intézményben, mely képes hozzájárulni az élményalapú pedagógiai programok megvalósításához. Tervezetten a programelem tartalmazza: alapkompetenciák fejlesztésénél iskolaújság vagy rádió szerkesztőség, ehhez egy "miniszerkesztőség" kialakítása, számítógépekkel, programokkal stb.

Számszerűsíthető eredmények: 1 intézményben, 1 innovációs műhely

Megvalósító intézmények: Gyulai Implom József Általános Iskola


II.6 A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása


II.6.1 A program keretében a témanap és témahét jellegű informális tanulási alkalmakhoz kapcsolódóan népszerűsítő helyi kampány valósul meg az élménypedagógiai, informális nevelési-oktatási formák bemutatására, annak érdekében, hogy minél többen megismerjék, és minél többen részt vegyenek rajta.

Számszerűsíthető eredmények: 1 db népszerűsítő kampány

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola

II.6.2 A projekt keretében megvalósult tevékenységeket összefoglaló moodfilm készítése

Számszerűsíthető eredmények: 1 db moodfilm / intézmény azaz összesen 3 db videó

Megvalósító intézmények: Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyulai Dürer Albert Általános Iskola, Gyulai Implom József Általános Iskola

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.


További információ kérhető:
Gyulai Tankerületi Központ
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242
E-mail: DzqSURsraNFdUw3AEOZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1

Menü

Navigáció