Pályázat a Rigó József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2021. február 16.

  

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rigó József Általános Iskola

intézményvezető

(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Szabadság tér 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényesműködtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárhatógondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete ésdöntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ábanfoglaltakat is figyelembe véve,

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségmeglétét igazoló oklevél másolata,

a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a pályázó szakmai önéletrajza,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyelközléséhez),

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyesadatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikerespályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírtintézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhezrendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáféréstlétesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Orsolya - tanügy-igazgatási referens nyújt, a 06-76/795-237 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történőmegküldésével (6000 Kecskemét - Kecskeméti Tankerületi Központ,Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatiadatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/HR/1642-2/21 , valamint abeosztás megnevezését: Rigó József Általános Iskola - intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

https://www.rigo-bugac.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni aKecskeméti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Rigó JózsefÁltalános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemethonlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás amunkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáérta pályázatot kiíró szerv felel.

Menü

Navigáció