Pályázat a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2021. március 6.

  

Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

intézményvezető-helyettes

(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető munkájának támogatása éssegítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása, aköznevelésben használatos online rendszerek működtetése, helyettesítésekszervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában valórészvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkakörileírásban meghatározott intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása. Részletesfeladatkörét az intézményvezető határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ábanfoglaltakat is figyelembe véve,

legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülőintézményvezető-helyettesi feladatok ellátására vonatkozó fejlesztésielképzeléseket,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,

a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a pályázó szakmai önéletrajza,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyelközléséhez),

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyesadatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikerespályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírtintézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhezrendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáféréstlétesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletűpéldányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zártborítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Edit - tanügy-igazgatásireferens nyújt, a 76/795-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történőmegküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:TK/025/HR/2122-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: LajosmizseiFekete István Sportiskolai Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után aKecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

https://lajosmizseiskola.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatotfelfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagyanyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításaesetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemethonlapon szerezhet.

Menü

Navigáció