Pályázat a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2021. február 16.

  

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6115 Kunszállás, Kossuth utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes

működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható

gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és

döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet

jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában

foglaltakat is figyelembe véve,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett

szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes

munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

meglétét igazoló oklevél másolata,

• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra

vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum

(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári

feladatok feltüntetésével),

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel

közléséhez),

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes

adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres

pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt

intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum

munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez

rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel

(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést

létesít.

• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya -

tanügy-igazgatási referens nyújt, a 06-76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő

megküldésével (6000 Kecskemét - Kecskeméti Tankerületi Központ,

Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/HR/1643-2/21 , valamint a

beosztás megnevezését: Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola -

intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

• http://kunszallas.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,

bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a

Kecskeméti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Kunszállási

Tóth Pál Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet

honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért

a pályázatot kiíró szerv felel.

Menü

Navigáció