Pályázat a Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2021. március 6.

  

Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető munkájának támogatása és

segítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása, a

köznevelésben használatos online rendszerek működtetése, helyettesítések

szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában való

részvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri

leírásban meghatározott intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása. Részletes

feladatkörét az intézményvezető határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a

művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy a

művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az

oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak

valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy

a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművész

szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.

rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett

szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes

munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő

intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására vonatkozó fejlesztési

elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata,

• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra

vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum

(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári

feladatok feltüntetésével),

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel

közléséhez),

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes

adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres

pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt

intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum

munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez

rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel

(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést

létesít.

• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

• Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű

példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt

borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Orsolya - tanügyigazgatási

referens nyújt, a 76/795-237 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

TK/025/HR/2129-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Kiskunmajsai

Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola - intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a

Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

• http://muveszeti-kiskunmajsa.sulinet.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot

felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy

anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása

esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet

honlapon szerezhet.

Menü

Navigáció