Pályázat a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye tagintézmény-vezető (tagintézmény-igazgató) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2021. március 6.

  

Kecskeméti Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Kiskunhalasi Tagintézménye

tagintézmény-vezető (tagintézmény-igazgató)

(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A

közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Csónak utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése,a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatbanminden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és a pedagógiai szakszolgálatiintézmények működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 32 § (1)bekezdés b) pontja alapján az adott köznevelési intézményben pszichológus,gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség,

pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-,neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga,gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga,

továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógusmunkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szólóalkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbentörténő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,

pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógusmunkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazolódokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével),

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a pályázó szakmai önéletrajza,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyelközléséhez),

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyesadatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikerespályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírtintézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhezrendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáféréstlétesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletűpéldányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya -tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történőmegküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:TK/025/HR/2114-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: BKM-iPedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye - tagintézmény-vezető(igazgató).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

http://pedagogiaiszakszolgalat.hu/index.php/hirek

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatotfelfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagyanyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításaesetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemethonlapon szerezhet.

Menü

Navigáció