Pályázat a Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2020. február 25.

  

Kecskeméti Tankerületi Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-tól 2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető munkájának segítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy főiskola, / egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

·        legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

·        cselekvőképesség,

·        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·                az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

·                az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

·                a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

·                90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·                a pályázó szakmai önéletrajza,

·                a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

·                a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

·                Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

·                Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bartosek Orsolya - tanügy-igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·               Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/00734-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·               https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

·               http://www.iskola.szentkiraly.hu/news.php

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

 

 

Menü

Navigáció