Pályázat a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Publikálva: 2020. február 5.

  

Emberi Erőforrások Minisztere

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-tól 2025.08 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18. III. em.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§ Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy az oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§ legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

§ cselekvőképesség,

§  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§ a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

 §  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

§ a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

§ 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

§  a pályázó szakmai önéletrajza,

§ a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

§ a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Orsolya tanügy-igazgatási referens nyújt, a 06-76/795-237 - es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Kecskeméti Tankerületi Központ – 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025/00500-1/2020, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  http://www.balazsami.hu/

§  https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.

Menü

Navigáció