Széchenyi 2020 - EFOP-3.2.5-17-2017-00009

Publikálva: 2019. július 4.

EFOP-3.2.5-17-2017-00009


PÁLYAORIENTÁCIÓ, KIEMELTEN AZ MTMI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETBEN

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.2.5-17-2017-00009

Indítás: 2017. november 1.

Zárás: 2020. július 29.

Támogatás összege: 99 981 510.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

Pályázatunk összességében nagyban kötődik a Digitális Oktatási Stratégiához, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiához, valamint minden tevékenységünk kapcsolódik a projekt célrendszeréhez, miszerint fejleszteni szükséges a pályaorientációs, életpálya tervezést támogató komplex iskolai tevékenységeket, szolgáltatásokat. Szem előtt tartottuk a program tervezésekor azt, hogy a bevont iskolákba járó tanulók egy jelentős része hátrányos helyzetű, illetve, hogy a választott tevékenységek nem érhetőek el másként a térségben.

Az A modul programjai a tanórákhoz kötődő tevékenységek kapcsán az informális tanulási módszereket kiaknázva nyújtanak információt az MTMI területekhez sorolt pályákról, életpálya típusokról, karrier esélyekről, szem előtt tartva azt is, hogy a különböző szakterületek dolgozói bővíthessék kapcsolatrendszerüket, fejlesztve ezzel a pályaorientációs tevékenységekhez kötődő ismereteiket.

A B modul kapcsán az iskolai tevékenységeken kívüli önismeret fejlesztés valósul meg, a gyerekek, fiatalok érdeklődési körük, képességeik mentén szereznek releváns információkat, segítve ezzel a tudatos életpálya tervezést, a hatékony pályaorientációt, s kiemelve az élethosszig tartó tanulás filozófiájának fontosságát.

A programunk C modulja elősegíti, hogy a pályatanácsadás, a pályaorientáció a szakemberek, pedagógusok körében is elterjedt, ismert módszer lehessen a fiatalok tudatos életpálya tervezése, a lemorzsolódás csökkentése érdekében. A folyamatos hálózati munka kiterjedt, személyes kapcsolatrendszert eredményez, melynek hatása a pályázat megvalósítási idején is túlmutat.

A D modul mindezen fejlesztések, tevékenységek hosszú távon való eredményességét teszik lehetővé, egy jobb, szélesebb, hatékonyabb eszköz, információs rendszer elérhetővé tételén keresztül.

A projekt közvetlen célja:

A projekt célja a Békés megyében található három középfokú közoktatási intézményben a pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése, amely megkönnyíti a tanulók pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmeneteket. Ezáltal csökken a hamis elvárásokon vagy elégtelen információn alapuló rossz döntések, és az emiatt végül iskolát, vagy az iskola végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma.

 Az említett tevékenységek megerősítése hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy ambíciójuknak, személyes érdeklődési körüknek és tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát.

A projekt indokoltsága:

Elvárásunk, hogy a fejlesztések következtében csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, növekedjen a pályaválasztást támogató tevékenységek szerepe az intézményekben, a tanulók és a szülők életpályában gondolkodjanak, munkaerő-piac aktuális lehetőségeire vonatkozóan szélesebb körű ismeretek birtokába kerüljenek, a helyi vállalkozások és munkaadók már a középfokú oktatás időszakában jelezzék igényeiket az intézmények felé.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

A MODUL - Tanórához köthető tevékenység

1.    Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása).

Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében végzett volt diákok, sikeres emberek, vállalkozók, szülők bevonásával pályaválasztási rendhagyó tematikus órák rendezése, ahol a diákoknak interaktív előadás keretében módjuk van az előadókat a pályák szépségeiről, nehézségeiről megkérdezni. Igény esetén klubszerűen is megvalósulhat, havi, kéthavi rendszerességgel (pl. Tanösvényen való informális ismeretszerzés az MTMI szakmákhoz kapcsolódóan).

2.    Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény).

Pályaválasztási rendezvény (projekt alatt optimálisan 3 db). A rendezvényen egy alkalommal 150 fő vesz részt, az iskola és a térség iskoláinak tanulói. Szervezési költség, előadók díja, interaktív, játékos foglalkozások biztosítása az eseményhez különböző szakmákhoz kapcsolódóan.

Lehetséges események: Közoktatási továbbtanulási nap; SULINK - Városi Ifjúsági Vetélkedő (Békéscsabai Diákönkormányzat bevonásával), Ifjúsági, Diákmunka és Pályaválasztási Napok a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával.

3.    Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése

 

Egy-egy, népszerűsíteni kívánt hivatás, foglalkozás (mérnök, informatikus, orvos stb.) valódi, gyakorlati jellemzőinek, összetevőinek megismerését szolgáló, részben online, az interaktivitásra épülő verseny, vetélkedő programtervének, forgatókönyvének kidolgozása, illetve megvalósítása a tanórák keretében. Egy verseny/vetélkedő legalább 2, legfeljebb 4 fordulóból áll, aggregált időigénye legalább 4, legfeljebb 16 tanóra. A projektben 3 vetélkedő kerül kidolgozásra, amelyek a NAT alábbi műveltségi területeihez kapcsolódnak: matematika, ember és természet, informatika.

Tudásportál létrehozása, melyet a tankerület valamennyi iskolája elérhet, rajta videók, e-learning anyagok elhelyezésének lehetőségével, valamint versenyszervezési lehetőséggel.

4.    Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása.

 

A pályaorientáció témájához kapcsolódóan műhelyfoglalkozások, kerülnek megvalósításra a pedagógusok által a diákok számára.

B MODUL - Tanórán kívüli tevékenységek

1.    A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása.

 

Pályaorientációs tréning: foglalkozás-szerűen megtartott önismereti és pályaismereti tréning biztosítása, amely támogatja a fiatalokat a reális öndefiníció kialakításában és a pályák világának megismerésében, amely révén a sikeres pályaválasztás esélye is nő. Főbb témakörök: érdeklődés, képesség, munkamód, pályaismeret, munka világa. A programba a Szent István Egyetem oktatóinak bevonását is tervezzük.

 

2.    MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése.

 

A tanórákon kívül, szakkörszerűen az MTMI területet érintő szakkörök megszervezése pedagógusok vezetésével. A szakkörök a teljes projektidőszakon végigvonulnak, intézményenként 6-8 alkalommal. A szakkörökbe bevonnánk a diákoknak szóló Csabai Garabonciás Napok eseményeit is a Csabai Garabonciás Alapítvánnyal együttműködésben, valamint a LIKE - Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét (Békéscsabai Diákönkormányzat bevonásával).

 

3.    A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak)

Az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területen a fiatalok sok nehézséggel küzdenek, sok esetben nem elég az iskolában elsajátított órakeret a tananyag elsajátítására.  Számukra rendszeres, felzárkóztató és vagy tehetséggondozó programokat biztosítunk, ezáltal is megkönnyítve a középfokú oktatásba való bejutást.

4.    IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek megvalósítása.

A tanulók körében az IKT eszközök használatának élményszerű készségfejlesztési programjai, 6 alkalommal

C MODUL - A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:

1.    Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása.

Pályaorientációs tréningek biztosítása pedagógusok számára 9 alkalommal. A hatályos köznevelési törvény alapján a pedagógusok feladata a diákok pályaorientációs tevékenységének koordinálása. Ehhez azonban szükséges, hogy a pedagógusok is rendelkezzenek olyan ismeretekkel, módszerekkel, amelyek segíteni tudják ezt a támogató folyamatot. Ezek a képzések ezt biztosítják számukra, projektszinten 9 alkalommal. A pályaorientációs tréningek megvalósításához kapcsolódóan építeni kívánunk a Csaba Park, a Szent István Egyetem oktatói és hallgatói képviselete, a Békéscsabai Diákönkormányzat, a Csabai Garabonciás Alapítvány és a Rongyoló Ifjúsági Fesztivál tapasztalataira, bevonásukra.

2.    Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése.

Pályaválasztási szülői értekezlet: A pályaválasztási szülői értekezlet célja, hogy a szülőket is, mint a diákok elsődleges pályaválasztási/ iskolaválasztási támogató közegét és információbázisát is felkészítsük a döntéssel kapcsolatos támogató tevékenységre. A beiskolázással, iskolaválasztással, pályaválasztással kapcsolatos legfontosabb információk és információforrások áttekintése és bemutatása a szülőknek, nagyban segítheti a fiatalokat a sikeres pályaválasztásban. Összesen 6 alkalommal.

D MODUL - A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:

1.    Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszköz készlet bővítése.

A pályaorientációs készségek fejlesztésére alkalmas, a tanulók számára bárhol elérhető játékos tananyagok és vizuális tartalmak kifejlesztése.

2.    Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

Az MTMI tárgyak oktatási színvonalának emelése érdekében olyan eszközcsomag kerül beszerzésre, mely a modern technológiákra építve képes támogatni a tanulóknak nyújtott programokat.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2020. július 29.

Menü

Navigáció