EFOP-3.1.8-17-2017-00109

Publikálva: 2020. június 8.

Együtt, testvérként a Csaholci Iskolával


A pályázatról

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00109

 
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését.
A projekt megvalósulásával hozzájárulunk a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez.
A projekt megvalósulásával hozzájárulunk a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
A két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőséget teremt az egymás iránti felelősségvállalás felerősítésére. A konstrukció a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödik.
 
 
Az Intézmény bemutatása
 
Elhelyezkedés. Társadalmi, gazdasági helyzet.
 
Csaholc, Túrricse és Vámosoroszi Szabolcs – Szatmár – Bereg megyének a keleti részén, Fehérgyarmat város vonzáskörzetében található. Közel van a magyar – ukrán – román hármas határ.
A községek társadalmi, gazdasági helyzetüknél fogva többszörösen hátrányos helyzetű településeknek minősülnek. Igen nagy a munkanélküliség, az országos, de a megyei átlagot is jóval meghaladja. A községekben az emberek mezőgazdasággal foglalkoznak, ipar egyáltalán nincs. A kevés földdel rendelkező emberek egyáltalán, vagy csak részben tudják megművelni a földeket a magas költségek miatt.
A községek megtartó ereje a munkahely hiánya miatt gyenge, jellemző a fiatalok elvándorlása.
A községek infrastruktúrája igen jó.
 
Az intézmény rövid bemutatása
 
A Csaholci Általános Iskola a Csaholc, Túrricse, Vámosoroszi községek önkormányzatainak döntése alapján intézményfenntartói társulást hoztak létre, melynek gesztora Csaholc település önkormányzata lett.1
Az intézményben összesen 12 tanulócsoport működik. Várhatóan sem csoportbővítésre, sem csökkentésre nem kerül sor. Jelenleg 21 fő pedagógus dolgozik az intézményben, a pedagógus létszám indokolt, mivel az oktatási törvényben előírt és helyi tantervben megállapított órakeret ezt szükségessé teszi. Az intézmény egy teljesen felújított kétszintes épület, ahol délelőtt nyolc tanulócsoport foglalkozásait szervezzük 10 tanteremben és egy tornateremben, délután szintén 8 tanulócsoportban folytatjuk a nevelés, oktatást. A tanulók 70 %-a cigány tanuló. Az iskola felszereltsége átlagos. Az elfogadott és jóváhagyott Pedagógiai program alapján kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. A tehetséges, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére szakkörök, integrációs, és képesség kibontakoztató foglalkozások biztosítják mindezt. Alapfokú művészeti oktatás is folyik az intézményben.
 
Az intézmény rövid bemutatása
 
Az iskola székhelye Fűzfőgyártelep, Balatonfűzfő városának egyik településrésze. A 4300 lakosú város a Balaton északkeleti csücskét öleli át. Az épület közvetlen környezete nyugodt, csendes, az utóbbi években azonban lakóházak kezdik körbevenni.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jogelődje, a Nitrokémia Ipartelepek Elemi Iskolája 1927. február 1-jén nyitotta meg kapuit. Évtizedeken keresztül a Nitrokémia Ipartelepek és a Fűzfői Papírgyár dolgozóinak gyermekei voltak az iskola tanulói. Így lett jellegzetesség a korai nyitás (6 óra), az igazodás a három műszakos munkarendhez. Bár jelentősen csökkent a Fűzfőgyártelepen munkát vállalók száma, még ma is vannak bejáró tanulóink a környező településekről (Litér, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Balatonakarattya, Peremarton, Sóly, Balatonalmádi, Veszprém). Az általános iskola tanulólétszáma a 70-es, 80-as évekre annyira felduzzadt, hogy a nagyközség új iskolát épített.
 
Angol nyelvi szakkör leírása
 
Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése azaz a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása.
A 2017-18-as tanév szeptember elejétől induló angol nyelvi szakkör a Csaholci általános Iskola diákjainak az angol nyelvi készségeit hivatott fejleszteni, ezért első sorban az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák kialakítását és fejlesztését tekinti fegfőbb céljának. Ebből kifolyólag a fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten az alábbi, fejleszteni kívánt területekre épülnek:
• beszédértés,
• beszédkészség,
• olvasásértés,
• írás
 
Generációk közötti együttműködés
 
A Program jellemzői:
Cél: a saját család múltjának megismerése; a családtagok élettörténetének, élethelyzetének térbeli, időbeli, kulturális és szociológiai összefüggéseinek megértése, válaszkeresés: „Kikhez tartozom?”, „Honnan jöttem?”;
A csoportok megalakításakor figyelembe kell venni a tanulók előzetes tudását, érdeklődését, intelligenciáját.
A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös együttműködésén alapulnak.
A gyermekekkel megismertetjük a családfakészítés technikáját.
A család otthon közösen elkészíti a családfát, kiegészítve a családtagok foglalkozásával, hobbijával.
 
Egészségnevelés szakkör
 
Az egészségnevelés célja a megelőzés prevenció. Mindenképpen a családdal együtt kell kialakítani a tanulókban az egészségtudatos magatartást. Néha a család figyelmét is fel kell hívni a káros szenvedélyek hatásaira. A szakkör célja az egészségtudatos magatartás kialakítása. A káros szenvedélyektől való tartózkodás. A prevenció, megelőzés fontossága. A tanulók tudatosan étkezzenek, rendszeresen mozogjanak, figyeljenek oda a környezetvédelemre.

Menü

Navigáció