EFOP-1.3.9-17-2017-00007

Publikálva: 2020. október 5.

Iskolaközpontú helyi együttműködések a Kislétai Dr. Jósa István Általános Iskolában

A pályázatról

 A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00007


Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, a fiatalok helyben maradásának ezzel aktív és tudatos települési szerepvállalásának kialakítása, valamint a gyermekek és fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelésének és fejlesztésének érdekében fontos a településeken, településegyüttesekben, térségekben működő köznevelési, civil, egyházi, gazdasági szereplők és a családok munkájának összekapcsolása.

A pályázat célja:

A Kislétán működő egyetlen általános iskola a helyi egyházakkal együttműködésben valósítja meg a családok bevonásával azt, hogy az iskolai időben az informális és nem-formális tanulási módszerekkel megvalósuló, helyi együttműködéseken alapuló szervezett szabadidő-eltöltés keretében történő készség- és képességfejlesztés, segítse a tanulási motiváció felkeltését és annak fenntartását, ezzel csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyást valamint a képzettségi szint javulását.

Az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé válása, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A projekt célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti. A közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Sport tevékenységek:

- Sportkör - tanévenként 18 alkalommal 90 perces foglalkozás keretében valósul meg a tanulók képességeinek fejlesztése.

- Íjász kör - Tematikus terv alapján az iskola tanulóival és a település érdeklődő lakóival az íjászat alapjait ismertetjük meg.

- A Közlekedésbiztonsági témanapot külön az alsó tagozat és külön a felső tagozat tanulói és szüleik számára a kerékpáros közlekedés biztonsága téma köré tervezzük.

Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek:

- Az irodalmi kör és az énekkar tematikus terv alapján a NAT követelményrendszeréhez illeszkedő foglalkozásokkal a kötelező iskolai emléknapok méltó megünneplésére, iskolai és települési ünnepségekre készíti fel a tanulókat. A foglalkozások tanévenként 18 alkalommal 90 perces foglalkozás keretében valósulnak meg.

- A „Ki tud többet Nagy-Britanniáról?'' elnevezésű területi angol nyelvi vetélkedő az angol nyelvet tanuló 4-8. évfolyamos diákok tudását vetélkedő keretében méri össze.

- "Adventtől Karácsonyig" háromhetet meghaladó projekt célja az adventtől karácsonyig tartó időszak népszokásainak, hagyományok ápolása az iskola minden tanulója és pedagógusa, a szülők és nagyszülők bevonásával valósul meg.

Hagyományőrző tevékenységek:

- A római katolikus egyház hagyományápoló köre és a református egyház hagyományápoló köre tematikus terv alapján, tanévenként 10 alkalommal 90 perces foglalkozások keretében valósul meg.

- Területi hittanverseny áhítattal a kislétai református templomban kezdődik, melyre hívjuk a helyi és térségi gyülekezetek tagjait és a szülőket.

- Az Ökumenikus szavalóversenyt a helyi iskolások és óvodások részére hirdetjük meg, az „Istenes” versek köréből minden versenyző 1 kötelező és 1 szabadon választott verset ad elő.

- A Vakációs bibliai gyermeknapokat kerékpáros Templom – túrával zárjuk. A nyári szünetben három napon 10 foglalkozásból álló programban biblia ismereti, kézműves, drámajáték, filmvetítés témák váltakoznak.

- Családi napot az iskola 1-8. évfolyamának tanulói, a nevelőtestület és a tanulók családjainak, önkéntes segítőknek a részvételével témanapot tartunk tanévenként. Feldolgozzuk a pénzügyi-gazdálkodási, egészségügyi-elsősegélynyújtási, bűnmegelőzési ismeretek, internetes alapismeretek, önismeretet, játékok témakörét.

- A Film műhely tematikus foglalkozásai az emberi lét és együttélés követendő szabályainak bemutatását a filmeken keresztül dolgozza fel, tanévenként a 10 alkalommal 90 perces foglalkozások keretében.

- Biblia óra a Biblia tematikus feldolgozását tanévenként a 10 alkalommal 90 perces foglalkozások keretében valósítja meg.

Egészséges életmódra nevelés:

- Az Anya - lánya klub tematikus foglakozásai keretében az egészséges életmód, a családi háztartás vezetésének alapvető ismereteit dolgozzuk fel tematikus terv alapján 10 alkalommal a 90 perces foglalkozások keretében.

- Egészségnap témanapot külön az alsó tagozat és külön a felső tagozat tanulói és szüleik, valamint a település érdeklődő lakói számára az egészséges életmód téma köré tervezzük, gyakorlati bemutatókkal, egészséges ételek kóstolásával, ismeretterjesztő előadásokkal és szűrővizsgálatokkal.

Családi életre nevelés:

- A Szülők iskolája tematikus terv alapján a családi életre nevelés témakörét dolgozza fel tanévenként 10 alkalommal 90 perces foglalkozások keretében.

Természetismeret, környezeti felelősségvállalás:

- A Kert klub az iskola területén kialakított és gondozott közösségi kert elméleti és gyakorlati foglakozásait valósítja meg. A családi háztartásban is hasznosítható ismereteket tartalmazza a tematikus terv 10 alkalommal 90 perces foglalkozás keretében, a park gondozás és a konyhakert elméleti és gyakorlati ismereteit dolgozza fel.

- A Környezetvédelmi témanapot külön az alsó tagozat és külön a felső tagozat tanulói és szüleik, valamint a település érdeklődő lakói számára a természetismerethez, környezeti felelősségvállalás téma köré tervezzük, ismeretterjesztő előadások, bemutatók és projektmunkák keretében valósítjuk meg.

Választható tevékenységek:

- Pedagógusok felkészítése a projekt sikeres végrehajtása érdekében a projekt indításakor és azt követően a tanévek indításakor történik, kiterjed az aktuális projekttevékenységek megismertetésére.

- A konzorciumi partnerek felkészítése a projekt sikeres végrehajtása érdekében a projekt indításakor és azt követően a tanévek indításakor történik, kiterjed az aktuális projekttevékenységek megismertetésére.

- Az intézmény eszközeinek kiegészítése történik a tervezett programokhoz szükséges eszközökkel. A beszerezni tervezett eszközök az iskola feladat-ellátási helyén kerülnek elhelyezésre. Egy darab multimédiás eszközcsomag a református egyházközösség feladat-ellátási helyén kerül elhelyezésre.

- A közösségi foglalkozások eredményeképpen létrejövő produktumok megismertetése a Kislétán és a térségbeli településeken történik.

 A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:

 1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

 2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

 3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

 4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

 5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

  Célcsoportok: 

 · a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik, rokonságuk,

 · a projektben érintett településen élők.

 Illeszkedés a stratégiai környezethez:

 Európa 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Ehhez szükséges az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítása, a lemorzsolódást megelőző iskolai pedagógiai folyamatok fejlesztése és a pedagógusok szakmai felkészítése, valamint ehhez járul hozzá az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájában foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást megvalósító intézményrendszer fejlesztése is. Ennek értelmében a felhívás az Európa 2020 Stratégia mindhárom céljához: az intelligens, a fenntartható és a befogadó növekedéshez egyaránt képes hozzájárulni.

 

Menü

Navigáció