A beszerzés tárgya: az un. „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program” keretében gyümölcs és zöldség termékek szállítása a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények tanulói számára.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Az ajánlatkérő:           Sárvári Tankerületi Központ

székhely és levelezési cím: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.

telefonszáma: 95/795-205

képviselője: Rozmán László tankerületi igazgató

 A beszerzés tárgya: az un. „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program” keretében gyümölcs és zöldség termékek szállítása a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában levő köznevelési intézmények tanulói számára az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V.10.) AM rendeletben foglaltak alapján.

 

A szerződés időtartama: 2020/2021. és a 2021/2022. tanítási év

Teljesítési hely: Sávári és Celldömölki járás területén működő köznevelési intézmények.

Az érintett köznevelési intézmények körét, a várható tanulólétszámot a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.

 Az ajánlatok beérkezése:     Az ajánlatokat a Sárvári Tankerületi Központ címére (9600 Sárvár Dózsa György utca 14.) egy eredeti példányban, cégszerű aláírással, papír alapon, zárt borítékban kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét, továbbá „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program 2020/2021 -2021-2022 – Árajánlat” Az ajánlattételi bontás időpontja előtt felbontani tilos!

A hibás feliratozás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az elkeveredésből idő előtti felbontásból adódó kockázat ez esetben az ajánlattevőt terheli.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. Az ajánlattételi határidő leteltét követően benyújtott ajánlat, mint elkésett ajánlat, érvénytelen.

Megkötni kívánt szerződés típusa: az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V.10.) AM rendelet 5. § (6) bekezdése alapján: a Magyar Államkincstár honlapján közzétett tartalmi elemű megállapodás

 Ajánlattételi határidő

2020. május 25. 10 óra

 Az ajánlattétel nyelve

magyar

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Az ajánlatok bontására 2020. május 25-én 10 órai kezdettel kerül sor a Sárvári Tankerületi Központ székhelyén 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. szám alatt.

A bontási eljáráson az ajánlattevő szerveztek képviselői előzetes egyeztetést követően skype útján lehetnek jelen.

 Az ajánlatok értékelése az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V.10.) AM rendelet 6. §-ában meghatározott szempontok és jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti pontozás alapján történik.

 Az iskolagyümölcs igényelt mennyiségében a 2020/2021. tanév kezdetén szeptember hónapban változás, pontosítás várható.

 Jelen ajánlatkérés az ajánlatkérő részéről nem minősül kötelezettségvállalásnak.

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy

  • az ajánlattételi eljárást érvénytelennek nyilvánítsa
  • a Ptk. 6:47. § (2) bekezdés alapján a szerződéskötéstől indokolás nélkül elálljon.


Kapcsolattartó: Neulisztné dr. Czimber Katalin jogi referens tel: 95/795-235; e-mail: BcFuXexLspIgSQI2I2a2F0YWxpbi5jemltYmVyLm5ldWxpc3p0bmVAa2suZ292Lmh1.

 Az árajánlat benyújtásakor csatolni kell:

  • Cég esetén hatályos cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány/nyilvántartása vételről szóló igazolás aláírásra jogosult által hitelesített másolata
  • átláthatósági nyilatkozat
  •  „0”-ás adóigazolás
  • aláírási címpéldány (vagy az aláírásra jogosult által hitelesített másolata) vagy banki aláírási minta hitelesített változata
  • részletes ajánlat

Kelt: Sárvár, 2020. május 15.Mellékletek:

1.)    intézményi lista tanulólétszámokkal

2.)    értékelési szempontok