Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00216

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Váli Vajda János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 33 099 022 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017. 10. 01. - 2021. 10. 31.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00216

 

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A pályázat előkészítése során műszaki szakemberek kerültek felkérésre, az iskola épületeinek, tereinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmények vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A tevékenységek tervezésénél a projektarányos akadálymentesítés elveit figyelembe vettük. A projekt összköltsége: 33 099 022 Ft A projekt időtartama: 2017. 10. 01. – 2021. 10. 31. A projekt megvalósítása során 3 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:


1. Önállóan támogatható tevékenységek:


1.1 A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések

1.2 A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje.

1.3 Közösségi terek kialakítása, szükséges eszközök és bútorok beszerzése.


2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment

2.3 Könyvvizsgálat – projektünk esetében nem releváns

2.4 Horizontális követelmények 2.5 Tájékoztatás, nyilvánosság


3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


3.1 Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. klubhelyiség, könyvtár, stb.), információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása

3.2 Iskolaudvarok felújítása, ehhez kapcsolódó udvari eszközök beszerzése, a tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás, zöldterület-fejlesztés,- növelés)

3.3 Integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés

3.4 Tanári szoba kialakítása/felújítása/bővítése

3.5 A fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas terek kialakítása. Műszaki-szakmai eredmény: A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség száma: összesen 23 db. Részletesen: 3 db iroda, 18 tanterem, 2 tornaszoba Indikátorok: Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 223 fő.