Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00112

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege: 510 180 911 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.09.01.-2023.07.31.

Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00112

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Célunk, iskolánk valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az iskola hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez - oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladat ellátási helyek kialakítása. Fő cél a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítása. Megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök biztosítása, továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése. A pályázat előkészítése során műszaki szakember került felkérésre, az iskola épületeinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmény vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A projekt összköltsége: 510 180 911 Ft A projekt időtartama: 2018. 09. 01 - 2023. 07. 31. A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

1.1 Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása.

1.2 Szaktantermek létrehozása (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek).

1.3 Iskolai könyvtár belső felújítása, és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése.

1.4  Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása.

1.5  Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.

 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment (részletes bemutatása a Szakmai Terv 4.2. fejezet)

2.3 Eszközbeszerzés

2.4 Akadálymentesítés

2.5 Energiahatékonysági beruházások

2.6  Horizontális követelmények teljesítését vállalja

2.7  Tájékoztatás, nyilvánosság (részletes bemutatása a Szakmai terv 5. fejezet)

2.8  Könyvvizsgálat

 

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

3.1  Informatikai eszközök és intézményi hálózati eszközök, rendszerek fejlesztése a kooperatív csoportmunkán alapuló pedagógiai módszerek alkalmazásához illeszkedően.

3.2  Zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése.

3.3 Közösségi terek kialakítása, fejlesztése.

3.4 Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások.

3.5  Tanári szoba /felújítása/bővítése/kialakítása.

3.6  A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével.


Műszaki-szakmai eredmény

     Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyeken: 3001,23 m2.


Indikátorok

    Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 510 fő.