Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00099

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege: 575 227 065 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017.10.01.-2023.07.31.

Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00099

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Célunk, iskolánk valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az iskola hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez - oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladat ellátási helyek kialakítása. Fő cél a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítása. Megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök biztosítása, továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése. A pályázat előkészítése során műszaki szakember került felkérésre, az iskola épületeinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmény vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A projekt összköltsége: 575 227 065 Ft A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2023. 07. 31. A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

1.1 Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása (új épület (580 m2) a meglévőhöz kapcsolódva termekkel, folyosókkal, vizesblokkal, kiszolgáló helyiségekkel).

1.2 Szaktantermek létrehozása (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek, felújítás 3x50 m2).

1.3 Iskolai könyvtár belső felújítása, és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése (felújítás 110 m2).

1.4  Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása (felújítás 55 m2).

1.5  Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (felújítás 50 m2).

 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment (részletes bemutatása a Szakmai Terv 4.2. fejezet)

2.3 Eszközbeszerzés

2.4 Akadálymentesítés

2.5 Energiahatékonysági beruházások (380 m2 hőszigetelt homlokzati nyílászáró beépítése, 2860 m2 hőszigetelő homlokzati vakolat készítése állványozással).

2.6  Horizontális követelmények teljesítését vállalja

2.7  Tájékoztatás, nyilvánosság (részletes bemutatása a Szakmai terv 5. fejezet)

2.8  Könyvvizsgálat

 

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

3.1 Informatikai eszközök és intézményi hálózati eszközök, rendszerek fejlesztése a kooperatív csoportmunkán alapuló pedagógiai módszerek alkalmazásához illeszkedően.

3.2  Zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése.

3.3 Közösségi terek kialakítása, fejlesztése (120 m2 felújítás).

3.4 Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások (Épületen belüli és udvartéri közművek (víz, csatorna) felújítása).

3.5  Tanári szoba /felújítása/bővítése/kialakítása (50 m2 felújítás).

3.6  A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével. (1008 m2 udvari többfunkciós sportpálya építése).


Műszaki-szakmai eredmény

     Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyeken: 2123 m2.


Indikátorok

    Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 600 fő.