A Jászberényi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 1.

épületében üzemelő iskolai büfét.

1. Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Jászberényi Tankerületi Központ

Ajánlatkérő címe: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Ajánlatkérő telefonja: 06-57-795-211, 06-57-795-253, illetve 06-20-318-1869

Ajánlatkérő email címe: QAPsQRRFLNYHJg8IIBWmJN5amFzemJlcmVueS5tdWtvZHRldGVzQGdtYWlsLmNvbQ==

 

2. A pályázat tárgya:

Az ajánlatkérő fenntartásában és működtetésében 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. út 1. sz. épületében található, iskolai büfé működtetésére szolgáló helyiség (6 m2) bérbe- és működtetésbe adása két tanítási évre – a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanítási évre.

 

2.1 A szerződés típusa: helyiségbérleti szerződés

3. A pályázat célja:

A nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő iskolában iskolai büfé üzemeltetésére bérleti szerződés megkötése.

A büfé működtetésének célja, hogy az iskola taulói és dolgozói megfelelő színvonalú és ár-szintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

4. A bérleti szerződés időtartama:

Határozott időtartamú szerződés 2023.09.01. – 2025.06.15. (de legkésőbb a 2024/25. tanítási év utolsó tanítási napjáig) időszakra vonatkozóan. Havidíj fizetési kötelezettség kizárólag a tanítási időszakokra vonatkozik.

5. Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást tanítási napokon az iskola nyitvatartási idejében, megállapodás szerint. A bérlemény nyitvatartási idejét a nyertes pályázó az intézmény vezetőjével megegyezve állapítja meg.

6. A pénzügyi feltételek:

Ajánlattevő vállalja, hogy a büféhelyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat - ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő, a Bérlővel egyeztetett mértékű közüzemi díjakat is tartalmazza -, havi elszámolás keretében, a Bérbeadó által kiállított számla igazolható kézhezvételét követő 15 napon belül megfizeti.

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 40 000,- Ft/hó. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.  86. § (1.)  bek. l.) pontja alapján az ingatlan bérbeadása mentes az ÁFA alól.

Ajánlatkérő a bérleti díjat 2024 augusztusában felülvizsgálja, és a KSH által 2024. július hónapban hivatalosan közzétett megelőző12 havi inflációs ráta mértékével módosíthatja 2024.09.01. napjától kezdődően.

Az Ajánlattevő ajánlata ettől csak felfelé térhet el.

7. A szerződéskötés feltételei:

a)       A bérbevétel napjától a Bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz-, munka-és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és őrzéséről.

b)      Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.

c)       A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a Bérbeadónak visszaadni.

d)      Be kell tartania az iskola rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.

e)   Vállalnia kell az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

f)       A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör nem folytatható.

g)      Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiség felszerelése, berendezése, állagmegóvása a Bérlő feladata.

h)  Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása a bérlő feladata.

i)        A Bérlő köteles a rovar-és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

j)        Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, figyelmeztetés nélkül a szerződés azonnali hatállyal felmondható írásban és új pályázat kiírására kerül sor.

k)   Ajánlattevőnek kötelezően alkalmaznia kell az érvényes ajánlásokat (OGYÉI) az iskolai büfék termékválasztásához.

l)    Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési – és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetése céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

     m)  Vállalnia kell a HACCP szabványa megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

      n)   A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges   

            bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

      o)   A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

      p)   A büfé takarítása a Bérlő kötelezettsége.

Ajánlattevőnek az iskolai büfék üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági vagy jogszabályi előírás megismerése saját feladata, ezek betartása kötelezettsége a szerződés fennállása alatt.

Bármely, az iskolai büfék üzemeltetésére vonatkozó hatósági vagy jogszabályi előírás megsértése, különösen közegészségügyi előírás be nem tartása a szerződés azonnali hatályú megszűnését vonja maga után.

8. A helyiség megtekinthető:

Az Ajánlatkérővel, a 06-57/412-031 telefonszámon, az intézmény titkárságán előzetesen egyeztetett időpontban.

9. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

9.1 Ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Személyesen vagy postai úton: Jászberényi Tankerületi Központ

Jászberény, Szabadság tér 16. II. emelet, Igazgatói titkárság

Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva a fentiekben megadott címre személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. év augusztus hónap 17. nap 14:00 óra

9.2 A pályázathoz csatolni kell:

  1. Az Ajánlattevő szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

§  Természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, elektronikus elérhetőségét, személyi igazolvány fénymásolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát.

§  Átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, elektronikus elérhetőségét, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt (nem aláírás minta), nyilatkozatot a szervezet átláthatóságáról.

2.         Nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegéről.

3.         A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja

4.         Nyilatkozat szakmai jogosultságról (vállalkozói igazolvány, cégkivonat)

5.         Nyilatkozat a nemleges köztartozásról.

6.         Nyilatkozat a fenti tevékenységi kör, a pályázati kiírásban foglalt feltételek, és az ajánlati kötöttség vállalásáról.

7.         Nyilatkozat az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosításáról, annak működtetéséről és a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről.

8.         Nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő vállalja a helyiség állagmegóvását, karbantartását, felszerelését saját költségén.

9.         Erkölcsi bizonyítvány (szerződéskötéskor)

10.     Ajánlattevő nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hány éve üzemeltet vendéglátóipari tevékenységet folytató üzletet

10. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevőnek kell az intézményekben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes Ajánlattevő által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit egyedül viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.

A nyertes Ajánlattevő köteles figyelembe venni az OGYÉI ajánlását a büfé termékválasztásának kialakításánál. https://ogyei.gov.hu/iskolabufe/

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 129.§ (4) bekezdése értelmében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol-és dohánytermék nem árusítható.

11. A pályázati kiírás eredménytelensége:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett ajánlatok szakmai tartalma nem felel meg az Ajánlatkérő által kialakított feltételrendszernek. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a Jászberényi Tankerületi Központtal szemben.

Eredménytelen a pályázati kiírás, ha

-          nem érkezett pályázati ajánlat

-          a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

-          az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el,

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a tankerületi igazgató dönt.

12. A pályázat bontása és elbírálása:

A beadott pályázatok vonatkozásában a döntést a tankerületi igazgató által kijelölt Bíráló Bizottság hozza meg.

A bontás időpontja: 2023. augusztus 18. 10:00 óra

12.1 Bírálati szempontok:

- Legmagasabb összegben megajánlott bérleti díj

- azonos bérleti díjat ajánló Ajánlattevők esetén előnyt jelent: minél hosszabb,  

  vendéglátóipari, vagy hasonló tevékenységgel működő üzlettel rendelkezik

Amennyiben a fenti szempontokban a pályázók között egyezőség mutatkozik, úgy sorsolással döntünk a nyertes pályázat vonatkozásában.

Az Ajánlatkérő a benyújott pályázatok vizsgálata során dönt a nyertes pályázatról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.

Az Ajánlatkérőnek joga van a pályázatok beérkezését követően további információkat bekérni az Ajánlatevőktől, melyeket Ajánlattevő köteles haladéktalanul megadni.

12.2 Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2023.08.22.

12.3 A nyertes Ajánlattevővel az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Ajánlatkérő bérleti szerződést   

        köt. A pályázat elbírálásáról az Ajánlattevőket írásban értesítjük.   

        Szerződéskötés időpontja legkésőbb:                    2023.08.31.

        Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 2023. szeptember 01. napján lép hatályba.

13. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

- aki ellen csőd,-felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki a tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek a tevékenységét felfüggesztették

14. A pályázat érvénytelen, ha

- a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

- egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek

- az Ajánlattevő nem a megfelelő csatornákon keresztül nyújtja be ajánlatát,

- legalább egy érvényes ajánlat sem érkezett,

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

15. Egyéb tájékoztatás:

A pályázat eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk email címére legkésőbb 2023.08.24. napjáig.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerülő technikai kérdésekkel kapcsolatosan az intézménynél, valamint az ajánlatkérő adatai pontban jelzett telefonszámokon, és a rjwNvPLOL5EE2hzamFzemJlcmVueS5tdWtvZHRldGVzQGdtYWlsLmNvbQ== e-mail címen lehet érdeklődni.

A jelen pályázati felhívás csupán az Ajánlatkérő szándékát tükrözi és nem minősül ajánlatnak, előszerződésnek, vagy szerződésnek, illetve nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről.

Dátum: Jászberény, 2023. július 27.

Zsemberi Zoltán

tankerületi központ igazgató