A Jászberényi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján az 1521/2020. (VIII.14. ) Korm. határozat 4. pontjára tekintettel egyfordulós nyilvános pályázat útján kívánja bérbe adni az általa működtetett.

Csete Balázs Általános Iskola

5137 Jászkisér, Petőfi út 1. épületében üzemelő iskolai büfét

 

1. Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Jászberényi Tankerületi Központ

Ajánlatkérő címe: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Ajánlatkérő telefonja: 06-57-795-211, 06-57-795-253, illetve 06-20-318-1869

Ajánlatkérő email címe: WtlzQGtQCVw7mMQNk2QamFzemJlcmVueS5tdWtvZHRldGVzQGdtYWlsLmNvbQ==

 

2. A pályázat tárgya:

Az ajánlatkérő fenntartásában és működtetésében 5137 Jászberény, Petőfi út 1. sz. épületében található, iskolai büfé működtetésére szolgáló helyiség (9 m2) bérbe- és működtetésbe adása két tanítási évre – a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanítási évre.

 

 

2.1 A szerződés típusa: helyiségbérleti szerződés

 

3. A pályázat célja:

A nyertes Ajánlattevővel a felhívásban szereplő iskolában iskolai büfé üzemeltetésére bérleti szerződés megkötése.

A büfé működtetésének célja, hogy az iskola taulói és dolgozói megfelelő színvonalú és ár-szintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

 

4. A bérleti szerződés időtartama:

Határozott időtartamú szerződés 2023.09.01. – 2025.06.15. (de legkésőbb a 2024/25. tanítási év utolsó tanítási napjáig) időszakra vonatkozóan. Havidíj fizetési kötelezettség kizárólag a tanítási időszakokra vonatkozik.

 

5. Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást tanítási napokon az iskola nyitvatartási idejében, megállapodás szerint. A bérlemény nyitvatartási idejét a nyertes pályázó az intézmény vezetőjével megegyezve állapítja meg.

 

6. A pénzügyi feltételek:

Ajánlattevő vállalja, hogy a büféhelyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat - ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő, a Bérlővel egyeztetett mértékű közüzemi díjakat is tartalmazza -, havi elszámolás keretében, a Bérbeadó által kiállított számla igazolható kézhezvételét követő 15 napon belül megfizeti.

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 40 000,- Ft/hó. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.  86. § (1.)  bek. l.) pontja alapján az ingatlan bérbeadása mentes az ÁFA alól.  

Ajánlatkérő a bérleti díjat 2024 augusztusában felülvizsgálja, és a KSH által 2024. július hónapban hivatalosan közzétett megelőző12 havi inflációs ráta mértékével módosíthatja 2024.09.01. napjától kezdődően.

 

Az Ajánlattevő ajánlata ettől csak felfelé térhet el.

 

7. A szerződéskötés feltételei:

a)       A bérbevétel napjától a Bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz-, munka-és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és őrzéséről.

b)      Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.

c)       A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a Bérbeadónak visszaadni.

d)      Be kell tartania az iskola rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.

e)       Vállalnia kell az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

f)       A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör nem folytatható.

g)      Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiség felszerelése, berendezése, állagmegóvása a Bérlő feladata.

h)      Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása a bérlő feladata.

i)        A Bérlő köteles a rovar-és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

j)        Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, figyelmeztetés nélkül a szerződés azonnali hatállyal felmondható írásban és új pályázat kiírására kerül sor.

k)   Ajánlattevőnek kötelezően alkalmaznia kell az érvényes ajánlásokat (OGYÉI) az iskolai büfék termékválasztásához.

l)    Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési – és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetése céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

     m)  Vállalnia kell a HACCP szabványa megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos   

            biztosítását.

      n)   A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges   

            bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek

            beszerzése.

      o)   A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget és  

             az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

      p)   A büfé takarítása a Bérlő kötelezettsége.

 

Ajánlattevőnek az iskolai büfék üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági vagy jogszabályi előírás megismerése saját feladata, ezek betartása kötelezettsége a szerződés fennállása alatt.

Bármely, az iskolai büfék üzemeltetésére vonatkozó hatósági vagy jogszabályi előírás megsértése, különösen közegészségügyi előírás be nem tartása a szerződés azonnali hatályú megszűnését vonja maga után.

 

8. A helyiség megtekinthető:

Az Ajánlatkérővel, a 06-57/550-111 telefonszámon, az intézmény titkárságán előzetesen egyeztetett időpontban.

 

9. A pályázat formai és tartalmi követelményei:

 

9.1 Ajánlatok benyújtásának helye és módja:

 

Személyesen vagy postai úton: Jászberényi Tankerületi Központ

                                                 Jászberény, Szabadság tér 16. II. emelet, Igazgatói titkárság

Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva a fentiekben megadott címre személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. év augusztus hónap 17. nap 14:00 óra

 

9.2 A pályázathoz csatolni kell:

  1. Az Ajánlattevő szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

§  Természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, elektronikus elérhetőségét, személyi igazolvány fénymásolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát.

§  Átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, elektronikus elérhetőségét, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt (nem aláírás minta), nyilatkozatot a szervezet átláthatóságáról.

2.         Nyilatkozatot a vállalt bérleti díj összegéről.

3.         A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja

4.         Nyilatkozat szakmai jogosultságról (vállalkozói igazolvány, cégkivonat)

5.         Nyilatkozat a nemleges köztartozásról.

6.         Nyilatkozat a fenti tevékenységi kör, a pályázati kiírásban foglalt feltételek, és az ajánlati kötöttség vállalásáról.

7.         Nyilatkozat az élelmiszerbiztonsági szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosításáról, annak működtetéséről és a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről.

8.         Nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő vállalja a helyiség állagmegóvását, karbantartását, felszerelését saját költségén.

9.         Erkölcsi bizonyítvány (szerződéskötéskor)

10.     Ajánlattevő nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hány éve üzemeltet vendéglátóipari tevékenységet folytató üzletet

 

10. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevőnek kell az intézményekben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes Ajánlattevő által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit egyedül viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.

A nyertes Ajánlattevő köteles figyelembe venni az OGYÉI ajánlását a büfé termékválasztásának kialakításánál. https://ogyei.gov.hu/iskolabufe/

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 129.§ (4) bekezdése értelmében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol-és dohánytermék nem árusítható.

 

11. A pályázati kiírás eredménytelensége:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett ajánlatok szakmai tartalma nem felel meg az Ajánlatkérő által kialakított feltételrendszernek. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a Jászberényi Tankerületi Központtal szemben.

Eredménytelen a pályázati kiírás, ha

-          nem érkezett pályázati ajánlat

-          a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

-          az Ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el,

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a tankerületi igazgató dönt.

 

12. A pályázat bontása és elbírálása:

A beadott pályázatok vonatkozásában a döntést a tankerületi igazgató által kijelölt Bíráló Bizottság hozza meg.

A bontás időpontja: 2023. augusztus 18. 10:00 óra

 

12.1 Bírálati szempontok:

- Legmagasabb összegben megajánlott bérleti díj

- azonos bérleti díjat ajánló Ajánlattevők esetén előnyt jelent: minél hosszabb,  

  vendéglátóipari, vagy hasonló tevékenységgel működő üzlettel rendelkezik

 

Amennyiben a fenti szempontokban a pályázók között egyezőség mutatkozik, úgy sorsolással döntünk a nyertes pályázat vonatkozásában.

 

Az Ajánlatkérő a benyújott pályázatok vizsgálata során dönt a nyertes pályázatról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.

Az Ajánlatkérőnek joga van a pályázatok beérkezését követően további információkat bekérni az Ajánlatevőktől, melyeket Ajánlattevő köteles haladéktalanul megadni.

 

12.2 Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2023.08.22.

 

12.3 A nyertes Ajánlattevővel az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Ajánlatkérő bérleti szerződést   

        köt. A pályázat elbírálásáról az Ajánlattevőket írásban értesítjük.   

       

        Szerződéskötés időpontja legkésőbb:                    2023.08.31.

 

        Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 2023. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

13. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

- aki ellen csőd,-felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki a tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek a tevékenységét felfüggesztették

 

14. A pályázat érvénytelen, ha

- a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

- egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek

- az Ajánlattevő nem a megfelelő csatornákon keresztül nyújtja be ajánlatát,

- legalább egy érvényes ajánlat sem érkezett,

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

15. Egyéb tájékoztatás:

A pályázat eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk email címére legkésőbb 2023.08.24. napjáig.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerülő technikai kérdésekkel kapcsolatosan az intézménynél, valamint az ajánlatkérő adatai pontban jelzett telefonszámokon, és a dGZpIrmCLa93mlGmFycramFzemJlcmVueS5tdWtvZHRldGVzQGdtYWlsLmNvbQ== e-mail címen lehet érdeklődni.

 

A jelen pályázati felhívás csupán az Ajánlatkérő szándékát tükrözi és nem minősül ajánlatnak, előszerződésnek, vagy szerződésnek, illetve nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről.

 

Dátum: Jászberény, 2023. július 27.

Zsemberi Zoltán

tankerületi központ igazgató