Csodaszarvas Tematikus Programok a Nagykanizsai Tankerületi központ intézményeiben

Kedvezményezett:

Nagykanizsai Tankerületi Központ

Projekt címe:

Csodaszarvas Tematikus Programok a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.3.5-19-2020-00074

A támogatás összege:

90.000.000 Ft

A támogatás intenzitása:

100 %

Projekt megvalósítás ideje:

2022.04.01. - 2022.09.30.

Projekt célja:

A projekt során olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítására kerül sor, melyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességének fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A tematikus és átgondolt foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését. A projekt közvetlenül kapcsolódik az EFOP.3-ban meghatározott prioritásokhoz melynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és megelőzése a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban. A projekt során bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésére és megvalósítására kerül sor, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolítása a Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával, 2022. év 25-26. hetében kerül sor. Napközis és bentlakásos programok témamoduljai: közlekedés, KRESZ, idegen nyelv, környezetvédelem, természetismeret, nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, művészeti nevelés, sport és egészségre nevelés, digitális világ, tudatos médiahasználat, életvezetés, családi életre nevelés. Sport, egészségre nevelés témamodul megalapozza a mozgás, sport szeretetét, fegyelmezettségre nevel, javítja az együttműködési készségeket, megtanít győzni és veszíteni is. Tantárgyi illeszkedése a testnevelés és biológia és egészségtan keretében történik. Környezetvédelem, természetismeret témamodul szervesen kapcsolódik környezetismeret, természetismeret, technika és gyakorlat tantárgyakhoz. Diákjainkban felébreszti a természet megismerését, szeretetét és megóvását is, megmutatja szűkebb környezetünk természeti értékeit. Az idegen nyelvi témamodul a játékos nyelvtanulás színtere lehet. A kompetencia területek közül itt érzékelhető a legnagyobb lemaradás, hazai és uniós kívánalom is valamely idegen nyelv elsajátítása is és értő használata. A művészeti nevelés témamodul a szociális kompetenciák fejlesztésének fő területe. Óriási szerepe van az esztétikai élmények megszerzésében. Kapcsolódási pontok ének-zene, vizuális kultúra, dráma és tánc. Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés témamodul széles spektrumot mutat, a múlt a hagyományok emlékezete késztet bennünket a jelenben való gondolkodásra és a jövőről való elmélkedésre. Kapcsolódási pontok a történelem, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális kultúra. Életvezetés, családi életre nevelés közösségi szerepvállalás témamodul első sorban a szociális kompetenciákat erősíti, mint tolerancia, karitativitás, együttműködés. Kapcsolódási pontok technika és gyakorlat, magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan, etika. A projekt megvalósítása során a tematikus programok a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik a középpontba. A résztvevő tanulók tudásának és képességeinek fejlesztésével, személyiségük fejlődésével lehetőség nyílik belső motivációjuk, önszabályozó mechanizmusuk fejlesztése, osztályközösségük megerősödése. Ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzhető, valamint az alulteljesítő tanulók alap-és kompetencia szintje növelhető. A projekt eredményeként létrejövő változások társadalmi és gazdasági hatásai a legtöbb hatásviselő rendszert érintik a foglalkoztatástól az esélyegyenlőségen át a szociális ellátórendszerekhez történő hozzáférésig. A projekt megvalósítása során célunk, hogy az iskolai közegen keresztül minden rendelkezésre álló eszközzel áthidaljuk a társadalmi különbözőségeket.

Információ kérhető: rcLkPcdwu9mUmI5c2mZbmFneWthbml6c2FAa2suZ292Lmh1