Korszerű pedagógiai módszerek kísérleti alkalmazása a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.3.5-17-2017-00055

Projekt címe:                           Korszerű pedagógiai módszerek kísérleti alkalmazása a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosítószáma:         EFOP-3.3.5-17-2017-00055

Elnyert támogatás:                 89.660.082 Ft

Támogatás mértéke:               100 %

Megvalósítási időszak:            2018. március 23. - 2019. szeptember 22.

A projekt közvetlen célja, azon gyermekek számára aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltésének és készségfejlesztő tevékenységek nyújtása, akik számára nehézséggel jár a tanítási szünetekben ezen lehetőségek megteremtése, illetve elhelyezésük és felügyeletük a család számára.

Jelen projekt átfogó célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése volt.

A fejlesztés célja olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

A megvalósítandó foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A projekt célját képezte továbbá a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.-15-VEKOP-17 projektjén belüli konstrukcióban kifejlesztett tartalmak tesztelése, hogy egy újfajta, innovatív nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoportokon a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával, ezáltal kiemelt hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt tevékenységeit az EFOP-3.3.5-17 - „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Programok kísérleti megvalósítása” című Felhívás határozta meg.

A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő kísérleti programban a Balatonfüredi Tankerületi Központhoz tartozó, alább felsorolt 14 intézmény vett részt.

 

 

1.      Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola

2.      Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola

3.      Csabrendeki Általános Iskola

4.      Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5.      Gógánfai Fekete István Általános Iskola

6.      Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola

7.      Lesence Völgye Általános Iskola

8.      Művészetek Völgye Általános Iskola

9.      Pusztai Ferenc Általános Iskola

10.   Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola

11.   Szász Márton Általános Iskola

12.   Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézmény

13.   Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

14.   Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A programban 1800 diák - melyből napközis programokon 1620 fő, míg bentlakásos programokon 180 fő – vett részt a két évben együttesen.

A pedagógusok, animátorok, illetve az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő és önkéntes segítők a program megvalósítására felkészítő tematikus képzéseken, továbbá mentorációval történő felkészítéseken vettek részt.  A képzéseken részt vevők közül többen a megvalósítás során mind a két évben és mind a két héten részt vettek a tematikus programokban.

A kísérleti tematikus programok az Oktatási Hivatal által megadott témamodulokból és hozzájuk kapcsolódó programokból kerültek összeállításra.

A projekt megvalósításának időszaka 2018. június 3. és 4. hete, valamint 2019. június 3. és 4. hete volt. A bevont tanulók létszáma a két évre vonatkozóan 1.800 fő, melyből 875 fő 2018. évben, 925 fő 2019. évben vett részt a programokon.