A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.3-17-2017-00026 azonosító számú projektben digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok bevezetésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege csaknem 85 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projektet a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium koordinálta, a pályázatba bevont intézmények: a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola voltak.

A projekt célja három digitális pedagógiai módszertani csomagra (GEOMATECH, LegoRobot, LegoStory Starter) épülő pilot program bevezetése és megvalósítása volt. Emellett pedagógusok digitális felkészültségét növeltük és segítettük az új pedagógiai módszerek megismerését. A pedagógusok digitális és egyéb kulcskompetenciáit is fejlesztettük.

A projektben tanulócsoportokat választottunk ki, hogy felmenő rendszerben az új módszerek beépüljenek a tanítási-tanulási folyamatba. Hátrányos helyzetű, SNI/BTM nehézséggel küzdő tanulók is szerepeltek a programban, a fiú-lány arányok megtartásával.  Az adaptált programokat osztálykeretek között 18 pedagógus valósította meg 19 osztályban, 434 tanuló bevonásával. Közülük az SNI tanulók száma 23 fő, BTM tanulók száma 15 fő volt. A választott módszertani csomaghoz illeszkedően, közel 35 millió forint értékű informatikai eszközöket (interaktív táblák, tanulói laptopok, projektorok, tanári notebookok, 3D nyomtatók) szereztünk be, amelyek műszaki-szakmai specifikációit a módszertani és műszaki útmutató szerint határoztuk meg. Mindhárom intézmény pedagógiai programjába beépítettük pedagógiai célként a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazását és a digitális kulcskompetenciák fejlesztését.

A projekt első teljes tanévétől (2018-2019) bevezettük a 7 digitális pedagógiai módszertani csomagra épülő pilot programot (LEGO Story Starter (alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium), LEGO Robot (felső tagozat), Geomatech (alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium). A programcsomagok elemeinek használatával rövid idő alatt több és érdekesebb információt közvetítünk a gyerekek felé, amely teret enged a gyermeki fantáziának, fejleszti a kreativitást. A hagyományos formában rosszul teljesítő gyerekek is sikerélményhez juthatnak, mert azonnal látják az eredményt, és így a tanulók aktívabban vesznek részt az órákon. A digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya a bevont csoportokra vonatkoztatva, az adott tantárgy éves összes óraszámához viszonyítva az első teljes tanévtől elérte a 40 %-ot.

A pályázatba bevont pedagógusok mindegyike akkreditált továbbképzésen vett részt, ezáltal olyan ismeretek és képességek birtokába került, melyek elősegítik a digitális módszerek hatékonyabb alkalmazását. A digitális módszerek alkalmazásával nőtt a diákok motiváltsága, eredményesebb lett a tanulási folyamat. Kreativitásuk, toleranciájuk, együttműködő képességük, szövegértésük, digitális kompetenciájuk fejlődött. A projektben szakmai napokat és szemléletformáló kampányokat is rendeztünk, és a szülők is nagy örömmel fogadták az új módszerek bevezetését.

 

EFOP-3.2.3-17-2017-00026

A támogatás összege: 84.999.999.- Forint

A támogatás intenzitása: 100 %.

A beruházás a Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt zárása 2021. január 30.