Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege: 776 529 378 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017.10.01.-2023.07.31.

Azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Célunk, iskolánk valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az iskola hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez - oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladat ellátási helyek kialakítása. Fő cél a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítása. Megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök biztosítása, továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése. A pályázat előkészítése során műszaki szakember került felkérésre, az iskola épületeinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmény vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A projekt összköltsége: 776 529 378 Ft A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2023. 07. 31. A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

1.1 Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása (460 m2 tetőtér ráépítés termekkel, folyosókkal, kiszolgáló helyiségekkel, vizesblokkokkal).

1.2 Szaktantermek létrehozása (nyelvi labor és informatikai terem felújítása 2x90 m2, természettudományos szaktantermek kialakítása 170 m2).

1.3 Iskolai könyvtár belső felújítása, és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése (90 m2 új könyvtár építése).

1.4  Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása (70,5 m2 felújítás).

1.5  Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (régi tornaterem átépítésével 288 m2 előadótér, színpad, közönségtér, öltöző(k), kiszolgáló helyiségek kialakítása).

 

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment (részletes bemutatása a Szakmai Terv 4.2. fejezet)

2.3 Eszközbeszerzés

2.4 Akadálymentesítés (lift beépítése)

2.5 Energiahatékonysági beruházások (2200 m2 hőszigetelő homlokzati vakolat készítése állványozása, 250 m2 fém nyílászáró cseréje)

2.6  Horizontális követelmények teljesítését vállalja

2.7  Tájékoztatás, nyilvánosság (részletes bemutatása a Szakmai terv 5. fejezet)

2.8  Könyvvizsgálat

 

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

3.1 Zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése (800 m2 zöldterület fejlesztés).

3.2 Közösségi terek kialakítása, fejlesztése (3 terem összenyitása).

3.3 Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, elektromos hálózat fejlesztése (figyelembe véve a fejlesztések megvalósításával jelentkező szükségleteket pl. jelentős mennyiségű IKT eszközök használatából fakadó erősáramú kapacitás megléte), őrző-védő elektronikai rendszer, stb. fejlesztése, kiépítése (villamos energia kiépítése a TT termekhez és/vagy a lifthez is).

3.4  Tanári szoba /felújítása/bővítése/kialakítása.

3.5  A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével. (490 m2 új tornaterem építése kompletten: építészet, gépészet, villamos munkák, játéktéren lengő sportpadlóval).


Műszaki-szakmai eredmény

     Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyeken: 1748,5 m2.


Indikátorok

    Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 385 fő.