ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Igazgató (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  6770
Intézményi iktatószám:  TK/160/HR/KOZINT/74-2/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Igazgató (magasabb vezető)


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól. Főiskola/egyetemi szintű pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga. Az igazgató feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, a tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával, - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata - a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör feltüntetésével,) - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, - a pályázó szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) , - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/74-2/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye igazgatói beosztására". A pályázatot kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7100 Szekszárd, Kinizsi utca 1. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  •   Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  • pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.20. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  http://tmpsz.hu, továbbá https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/6770
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.03.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.