EFOP-3.2.3-17-2017-00003

Digitális környezet kialakítása a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

A kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

A projekt címe: Digitális környezet kialakítása a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

A szerződött támogatás összege: 84 999 646 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %


A projekt tartalmának bemutatása:


A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. A pedagógusok munkájában számos fejlesztendő terület  látható, melyek általában fejlettebb eszközhasználatot és szofisztikáltabb módszereket, illetve gazdagabb infrastruktúrát igényelnek.

Az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket megerősítő IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő módszertani kultúrájának megújulására, az IKT eszközök kihasználtságának növelésére, az IKT, mint pedagógiai eszköz beépítésére és felhasználására a kulcskompetenciák fejlesztésében.

Az elsődleges pedagógiai cél a tanulást - tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása, a digitális pedagógiai eszköz és módszer implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítése több érdeklődési területet érintve. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.


A projekt  három helyszínen fog megvalósulni:


-Az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az első helyszín. Célunk a szövegértés fejlesztésének támogatása területén az erkölcstan illetve a hon- és népismeret tanításában, a természettudományos megismerés támogatása területén a fizika tanításában, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása területén az informatika tanításában, a kreativitás fejlesztése területén pedig a technika tanításában a komplex digitális innováció megvalósítása. Ennek részét képezi a munkába bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása - együttműködésben a szakmai közreműködő szervekkel.


-Második helyszín a hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában az alsó és a felső tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával, a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása területén a matematika tanításában az oktató munkában az alsó tagozaton a LEGO®Education által fejlesztett MoreToMath módszertani csomaggal, a felső tagozaton a GEOMATECH módszertani csomaggal vezetjük be az új módszertant. Ennek részét képezi a közös munkába bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása - együttműködésben a közreműködő szakmai szervekkel.


-A harmadik helyszínünk a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola. E helyszínen a szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával, a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában a GEOMATECH Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrend-szer középiskolások számára, a természettudományos megismerés támogatása területén a GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára módszertani csomaggal vezetjük be az új módszertant.  Ennek részét képezi a bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása együttműködésben a közreműködő szakmai szervekkel.

Mindhárom intézményben úgy lesz kialakítva - szakmai tervben részletezett - intézményi fejlesztés, hogy megfeleljen minden kötelezettségnek, tartalmazzon minden szükséges pedagógiai és módszertani elemet.


A projekt tervezett befejezési dátuma: a projekt fizikai befejezésének határideje 2021.05.02.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00003

Menü

Navigáció