EFOP-3.11.1-17-2017-00017

"Szülő-Suli" - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 intézményében

Projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00017

Kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

A projekt címe: „Szülő- Suli” – a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 intézményében

A szerződött támogatás összege: 79.995.062 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:


A projekt célja a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs és iskolai előmenetelt segítő családi környezetet támogató beavatkozások megvalósítása. A fejlesztés a Debreceni Bocskai István Általános Iskolában, a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában, a Debreceni József Attila Általános Iskolában, a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában, a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI-ban történik. A célcsoport az intézmények felső tagozatos, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói, azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztatásban élő hozzátartozói; az intézmények pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai; inaktív pedagógusok. A projekt során a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása valósul meg. Ennek érdekében programtervek, egyéni fejlesztési tervek készülnek, melyek tartalmazzák a fejlesztendő gyermek előmeneteléhez hozzájáruló tevékenységeket és a családok támogatási lehetőségeinek különböző formáit is. Intézményenként a tanulók egyéni szintnek megfelelő fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt az alábbi kompetencia területeken: matematika, logika; szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció; az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, tanulási motiváció erősítése; digitális kompetencia; szociális kompetencia; idegen nyelvi készségek; a tanuláshoz, az életvezetéshez, az önismerethez szükséges alapkompetenciák. A gyerekek előrehaladását, önismeret- és személyiségfejlesztését, a szociális kompetencia fejlesztését, a szülőkkel történő rendszeres kapcsolattartást egyéni mentorok támogatják. A program kiemelten kezeli a családdal való együttműködést. A bevont családok „Szülő Suli programokon” vesznek részt az alábbi tématerületeken: tanulás tanítása; alapkompetenciák, képességek fejlesztése; egészségtudatosság, betegségek megelőzése; az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése. Az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatását szolgáló tevékenységekhez, a nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló intézményi kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés is hozzájárul. A pályázat keretében IKT tananyag, tabletek, kiscsoportos foglalkozáshoz szükséges bútorok, digitális fényképezőgépek beszerzése is megvalósul. A program hatékonyságának vizsgálata egy értékelő rendszeren keresztül bemeneti és kimeneti méréssel történik. A projekt során együttműködés valósul meg az Oktatási Hivatal területi képviseletével, pedagógiai szakszolgálattal, felsőoktatási intézménnyel, valamint más, a fejlesztést támogató szervezetekkel. A fejlesztés várható eredményeként csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, tanulmányi eredményük javul, motiváltabbá válnak a diákok az iskolai tevékenységekre. A projekt esélyt ad arra, hogy a tanulók pozitív életvezetési lehetőséghez jussanak, sikeresebben találják meg helyüket a munkaerő piacon, szüleik támogatást kapnak az egész életen át való sikeres tanulásban, példamutatásban.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 01. 31.


A projektbe bevont intézmények:


Menü

Navigáció